BİLDİRİ DETAY

Safter BOZARSLAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ: BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 
Nomofobi, ‘No Mobile Phobia’dan türetilmiştir ve cep telefonundan mahrum kalmanın verdiği kaygı ve korkudur. Özellikle akıllı telefon kullanımının artması ile giderek artış göstermiştir. Akıllı telefonlarımız evde / işte unutmak, kaybetmek ya da telefonun şarjının bitmesi temelli ortaya çıkan sıkıntıya verilen isimdir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinden (N=236) oluşan örneklemden yararlanarak nomofobinin yaygınlığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Yıldırım vd. tarafından Türkçe’ye tercüme edilen geçerli ve güvenilir olduğu test edilmiş nomofobi düzeyini belirleyen bir ölçek kullanılmıştır ayrıca ölçeğin kullanılması için yazardan izin istenmiştir. Ölçek 7’li likert olarak yapılmıştır ve Yıldırım’ın yaptığı çalışmada nomofobinin (nomofobik) dört alt boyutu olduğunu belirtmiştir. 1-) Çevrimiçi Olamama, 2-) İletişimi Kaybetme, 3-) Rahatlıktan Feragat ve son olarak 4-)Bilgiye Ulaşamama olarak ifade etmiştir. Bu ölçek Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin 1,2,3 ve 4. sınıflarına uygulanmıştır. Öğrencilerin %66,5’i kadın, %33,5’i ise erkektir. Cronbach’s Alpha değeri 0,926 olarak oldukça güvenilir çıkmıştır. Nomofobik bireylerin durumlarına ilişkin dört alt boyutta verilerin dağılımında Skewness ve kurtosis değerleri -1,5 ile +1,5 arasında olduğu için normal dağılım göstermektedir. Bu açıdan parametrik analiz için uygundur. KMO ,912 değeri çıkmış olduğundan faktör analizi için uygun olup 4 faktör bulunmuştur. Ayrıca faktörlerin dağılımının normal olduğu görülmektedir. Korelasyon analizinde P<0.05 olduğundan aylık gelir ile nomofobi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. T- testi analizinde P>0.05 olduğu için cinsiyetler ile nomofobi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Regresyon analizinde aylık gelir ile nomofobi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Korelasyon analizinde yaş ile nomofobi arasında bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Nomofobi, Akıllı Telefon, Üniversite Öğrencileri, İletişim, Teknoloji. 


Keywords: