BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aynur KARABACAK ÇELİK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MOTİVASYONEL KARARLILIĞIN YORDAYICILARININ BELİRLENMESİ
 
Motivasyonel kararlılık, bireyin belirli bir amaca veya başarılı sayılabilecek bir düzeye ulaşma yeteneğinin bir göstergesi olarak tanımlanmaktadır. Motivasyonel kararlılık, öğrenme sürecinin başlangıcını oluşturması bağlamında önemli görülmektedir. Diğer bir deyişle, bireyin başarılı olabilmesi ve başladığı bir aktiviteyi istediği sonuca ulaşmış bir şekilde bitirebilmesi için gerekli bir koşuldur. Bu açıdan üniversite öğrencilerinin motivasyonel kararlılıklarının yüksek olmasının akademik başarı elde etmelerinde önemli bir unsur olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinde motivasyonel kararlılığın yordayıcılarının belirlenmesidir. İlişkisel araştırma modeline göre tasarlanmış bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılları arasında lisans öğrenimine devam eden 790 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Motivasyonel Kararlılık Ölçeği ile Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi, regresyon analizi, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular psikolojik ihtiyaç doyumunun bileşenleri olan özerklik, yeterlik ve ilişkili olma ile motivasyonel kararlılık arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu ve yeterliğin motivasyonel kararlılığın anlamlı yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Özerklik, yeterlik ve ilişkili olmanın motivasyonel kararlılıktaki varyansın %20’sini açıkladığını göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin motivasyonel kararlılıkları cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Erkeklerin motivasyonel kararlılıklarının kızlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyinde ise 1. sınıfların 2. sınıfa göre, 2. sınıfların ise 3. sınıflara göre motivasyonel kararlılıkları anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgular ilgili literatür doğrultusunda yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Motivasyonel kararlılık, üniversite öğrencisi, temel psikolojik ihtiyaçlar 


Keywords: