BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şenol YAVUZ, Murat ÇAKAN, Berna GÜR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİ SEVİYESİNİN İNCELENMESİ
 
Giriş: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında öncelikle özel sektörde olmak üzere kademeli olarak zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Çok tehlikeli ve tehlikeli işletmelerde çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi işe başlarken, iş değişikliğinde, üretim ve prosses değişikliğinde, iş kazası olduğunda vb durumlarda zorunlu hale gelmiştir. Hedef ise iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmak, üretimin ve çalışanların güvenliğini sağlamaktır. Zaman içerisinde üniversitelerde İSG programları ve bölümleri açılarak sektöre uzman yetiştirilmeye başlandı. Aynı zamanda ön lisans ve lisans bölümlerine eğitim döneminde bir dönem İş Sağlığı ve Güvenliği dersi seçmeli/zorunlu olarak müfredata eklendi. Bu şekilde İş sağlığı ve Güvenliği bilinci ve kültürünü benimsemiş, tehlike/risk kavramlarını öğrenmiş topluma ve iş hayatına bilinçli genç bireyler kazandırmaktır. Amaç: İş Sağlığı ve Güvenliği dersinin ön lisans ve lisans öğrencilerine kazandırdıkları kazanımları görmektir. Ders sırasında anlatılan İSG kavram ve terimlerinin bölümlere, cinsiyete ve yaşa göre değişimlerini tespit ederek İSG Kültürünün oluşuma etki eden faktörleri hesaplamaktır. Kapsam ve Sınırlılıklar: Bu çalışma Hitit Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü, Maliye Bölümü ve Spor Yönetimi lisans programları ile Tıbbi Hizmet ve Teknikler Bölümü ön lisans programı öğrencilerine aldıkları İş Sağlığı ve Güvenliği dersinden sonra on altı soruluk bir anket yapılmıştır. Anketin soruları ise ders sırasında anlatılan konulardan seçilmiştir. Yöntem ve Bulgular: Öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği seviyelerini incelemek üzere yapılan anket çalışması, on altı sorudan oluşan ve “Likert Tipi” soru tarzı sorulmuş “Evet, Kısmen, Hayır” seçeneklerine verilen cevapların analizi yapılmıştır. Anket sonuçları “IBM SPSS Statistics 22.0” programı ile analiz edilerek her soru birbirinden bağımsız irdelenmiştir. Analiz sonucuna göre “Cronbach Alpha (α) değeri 0.605 çıkmıştır. Çıkan sonucun 0,6 < α <0,8 arasında çıkması araştırmanın güvenirliliğini kanıtlamaktadır. Sonuç: Yapılan araştırmaya göre, öğrencilerin sınıf sayısı arttıkça İş Sağlığı ve Güvenliği bilinç seviyesi daha düşük çıkmıştır. İlgi seviyeleri azalmıştır. bunun yanısıra ön lisans öğrencilerinin İSG algısı lisans öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bölümleri baz aldığımızda ise sonuçlar arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilinç Düzeyi, Önlisans/Lisans 


Keywords: