BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aynur ÇELİK, Mustafa BEKMEZCİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SOSYAL GİRİŞİM DÜZEYİ VE YAŞAM TATMİNİ DÜZEYİ İNCELEMESİ
 
Girişimcilik en genel anlamı ile ekonomik anlamda risk alarak kar elde etme amacı ile yeni bir geliştirme, organize etme ve yürütme sürecidir. Sosyal girişimcilik ise girişimcilikteki faktörleri içererek toplumsal gelişme ve topluma hizmet alanlarında faaliyet gösteren girişimcilik dalıdır. Çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin sosyal girişim düzeyi, yaşam tatmin düzeyi ve bulgular arasındaki ilişki incelenmesidir. Metod; 454 üniversite öğrencisinin katıldığı anket ile yapılan araştırmada, istatistiksel analizler SPSS (IBM SPSS Statistics 24) adlı paket program kullanılarak yapılmıştır. Bulguların yorumlanmasında frekans tabloları ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Ölçüm değerleri için parametrik olan yöntemler, normal dağılıma sahip olmayan iki nicel değişkenin ilişkilerinin incelenmesinde “Spearman” korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları şu şekildedir: Bazı değişkenler arasında anlamlı fark bulunmazken, kadınların yaşam tatmini ölçeği puanları, erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek, vakıf üniversitesinde okuyanların yaşam tatmini ölçeği puanları, devlet üniversitesinde okuyanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuş, sosyal girişim alanlarına katılıma göre de farklılıklar gözlemlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin hem girişimcilik hem de girişimciliğin önemli bir dalı olan sosyal girişimcilik alanında etkin olmasının önemli ve poszitif bir durum olduğu düşünülmüştür. SHMYO öğrencilerinin de katılımının yoğun olduğu bu çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin sosyal girişim durumları ve yaşam tatmini düzeyleri göz önüne alınarak çalışma ve etkinlikler planlanabilir. Hem sosyal girişim alanına hem de gençlere olumlu katkılar sunabilecek bilinçli planlar faydalı olacaktır. ORCID NO: 0000-0002-8374-9089,0000-0002-1206-690

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Yaşam Tatmini 


Keywords: