BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Taha KÜÇÜK, Nursan KORUCU
ULUSAL/ULUSLARARASI YAPILAN ARAŞTIRMALARDA, EĞİTİMDE ANİMASYONUN KULLANILMASININ İNCELENMESİ VE BİR ANİMASYON ÖRNEĞİ
 
Animasyonun en basit tanımı; resimlerin arka arkaya dizilmesiyle elde edilen görüntüler olarak bilinir. Buna göre animasyonun her bir karesinin ayrı bir sanat bakışı, yeteneği ve becerisi gerektirdiğini söylemek mümkündür. Animasyonu önemli kılan her zaman bilişim ve teknoloji ile bağlantılı olması ve hareket eden görsellerin insan gözü tarafından daha hızlı bir şekilde algılanmasıdır. Bu çalışmada “Ulusal/Uluslararası Örgün Eğitim Verilen Kurumlarda, Eğitimde Animasyonun Kullanılmasının İncelenmesi ve Bir Animasyon Örneği” konusu ele alınmıştır. Bu araştırmanın amacı; günümüzde her alanda var olan teknolojinin, eğitim alanında da etkin olması ve animasyon yöntemli eğitimin yaygınlaşmasıdır. Çizgi film ve animasyonun yöntem olarak kullanıldığı eğitim ile geleneksel yöntemler kullanılan eğitim ile arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmanın önemi; animasyonun eğitimde yöntem olarak kullanılmasının örgün eğitimin gelişmesine katkıda bulunmasıdır. Bu araştırmanın problemi; eğitimde teknoloji uygulamaları kapsamında, çizgi film ve animasyonun yöntem olarak kullanıldığı eğitim ile geleneksel yöntemler kullanılan eğitim arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu araştırmanın yöntemi; nitel araştırma yöntemi doküman analizidir. Nitel araştırmayı, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 39). Nitel araştırma, disiplinler arası bütüncül bir bakış açısını esas alarak, araştırma problemini yorumlayıcı bir yaklaşımla incelemeyi benimseyen bir yöntemdir. Üzerinde araştırma yapılan olgu ve olaylar kendi bağlamında ele alınarak, insanların onlara yükledikleri anlamlar açısından yorumlanır (Altunışık ve Diğerleri, 2010: 302). Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 2013). Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan sistemli bir yöntemdir. Nitel araştırmada kullanılan diğer yöntemler gibi doküman analizi de anlam çıkarmak, ilgili konu hakkında bir anlayış oluşturmak, ampirik bilgi geliştirmek için verilerin incelenmesini ve yorumlanmasını gerektirmektedir (Corbin & Strauss, 2008). Bu konuda yapılmış tez ve makale çalışmalarıyla literatür taraması yapılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular kapsamında yapılan deneysel çalışmalarda animasyon ve çizgi filmlerin eğitime verdiği katkılar gözlemlenmiştir. Uluslararası ve Türkiye'de yapılan çalışmalar veri analizi olarak incelenmiştir. Tez makale ve rapor olmak üzere toplam 20 çalışma incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda uluslararası çalışmaların daha kapsamlı olduğu ve ülkemizde yapılan çalışmaların yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bulgular doğrultusunda eğitimde geleneksel yöntemlere bağımlı kalınmayıp, animasyon ve çizgi film gibi, 2D ve 3D tekniklerinin kullanıldığı somut ve kalıcı yöntemlerin daha faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda animasyonun eğitimde akılda kalıcılığı arttırdığı ve bilgiyi almayı kolaylaştırdığı sonucuna varılmıştır. Türkiye’de animasyonun eğitimde yeteri kadar yer almadığı tespit edilmiş ve eğitim sisteminin içine entegre edilmesi gerektiği öngörülmüştür. Bunun sağlanabilmesi için ülkemizdeki üniversitelerde az sayıda olan animasyon bölümlerinin arttırılması önerilmiştir. Örgün eğitimde animasyonun nasıl kullanılacağına dair örnek bir animasyon uygulaması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çizgi Film, Animasyon, Eğitim, Gelenek, Doküman Analizi 


Keywords: