BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ata AKIN
TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA JAPON DİLİ EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİ GELİŞİMLERİ
 
Uzaktan eğitim, tarihsel süreç içerisinde çağın gereği olan haberleşme yöntemleriyle kullanılan bir eğitim yöntemidir. Son yıllarda Dünyadaki olaylar ve teknolojideki gelişmişlik bu yöntemi zorunlu ve bir o kadar da yaygın hale getirmiştir. Ancak teorik ve uygulamalı derslerin hangilerinde bu yöntemin kullanılacağı tartışmaya açık bir konudur. Uzaktan eğitimin içinde özellikle yabancı dil öğreniminde uygulama doğrudan konuşma ile sağlandığı için uzaktan eğitimde konuşma becerisinin sağlanması önemlidir. Teknoloji ve internetin gelişimiyle birlikte eğitimdeki “sınıf” kavramı, kelime anlamının dışına çıkmıştır. Bu sebeple eğitim, artık çevrim içi olarak sınıf ve okul dışındaki çeşitli ortamlarda yapılabilir hale gelmiştir. Ancak eğitimin içinde yabancı dil öğretiminden bahsedildiğinde uzaktan eğitimin nasıl yapılacağı ve yöntemleri üzerinde daha sık durulan bir nokta olmaktadır. Yabancı dil öğreniminde hedef dili konuşan eğitmenlerle aynı ortamda bulunmak, hedef dile maruz kalmak ve o dili konuşabilir hâle gelme açısından oldukça önemlidir. Dijital kanallar kullanılarak yapılan konuşma derslerinde her ne kadar diyalog devam etse de öğrencilerin bulunduğu ve kabul ettiği konfor alanındaki tutumu konuşma becerisini etkiler. Bu araştırmada, lisans düzeyinde yabancı dil olarak Japonca eğitimi gören öğrencilerin konuşma derslerinde kullanılan uzaktan eğitim yöntemleri ile Japonca konuşma becerilerinin gelişme süreçleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Oluşturulacak olan anket formu yöntemiyle bu durum analiz edilecektir. Ders esnasında kullanılan uzaktan eğitim yöntemleriyle konuşma derslerindeki eğitimlerin, iletişimsel yetiyi öğrenci tutumları üzerinden ne kadar harekete geçirdiği ortaya konacaktır. Bunu ölçmek amacıyla tarama modeli kullanılacaktır. Verilerin toplanması için anket ve yöntemi uygulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Yabancı Dil, Japonca, Konuşma Becerisi 


Keywords: