BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet SAYLIK, Ekrem TAŞCI
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE OKUYAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE TÜRK ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Kültürün farklılıklar içeren doğasından hareketle toplumların kültürel yapılarındaki farklılıkların bireylerin yaşamlarının yanı sıra ülkelerin sosyal ve kültürel düzeylerini etkilemektedir. Gençlerin başka kültür yapılarına sahip ülkelerde eğitim görmesi çağcıl toplumlarda çok sık rastlanan bir durumdur. Bu süreç bireylerin içinde sosyalleştiği toplumun kültüründe birtakım değişmeler ve sentezler yaratmaktadır. Bu araştırmanın amacı üniversitede öğrenim görmekte olan yerli ve yabancı öğrencilerin kültür değer yönelimlerini belirlemek, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmanın verileri Hofstede’nin geliştirdiği toplumsal düzeydeki kültürel değerleri bireysel bağlamda ele alan, Yoo, Donthu ve Lenartowicz’in (2011) Bireysel Kültürel Değerler Ölçeğinin Türkçeye uyarlanmış versiyonuyla toplanmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Saylık (2019) tarafından yapmıştır. Araştırmanın örneklemini Siirt Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 251’i yabancı, 136’sı Türk toplam 387 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Türkiye, Suriye, Türkmenistan ve Mısır birer kültür kümesi olarak belirlenmiş ve ülke uyruklu öğrencilerin kültürel değerleri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların, güç mesafesi ve kolektizm değer tercihlerinin orta düzeyin altında olduğu görülmüştür. Katılımcıların, Belirsizlikten kaçınma, uzun erimlilik ve erillik kültür değer yönelimlerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda belirlenen ülkelerin önemli oranda benzerlikler taşıdığı ancak ülkelerin kültürel değerlerinin belirli hususlarda birbirlerinden farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın bulguları ile çok katılımlı uluslararası karşılaştırmalı kültür çalışmalarının bulgularının büyük oranda farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda birtakım öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası öğrenciler, kültür, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, kolektivizm, uzun erimlilik, erillik 


Keywords: