BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Semire YİĞİT, Serap SELVER KİPAY
TÜRKİYE’DE ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERDE YER ALAN ADOLESAN GEBELİK İLE İLGİLİ HABERLERİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Adölesan dönem bireyin; biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden farklılaşmalarla çocukluktan yetişkinliğe geçme sürecidir. Bu nedenle gelişim döneminde olan ve heniz yetişkin olmamış ergen bedeninde gerçekleşecek gebelik, hem anne hem de bebek için fizyolojik ve sosyal olarak risklidir. Bu doğrultuda çalışma Türkiye’de ulusal düzeyde yayın yapan gazetelerde adolesan gebelik ile ilgili haberlerin; hangi sıklıkta yayınlandığını, en çok hangi gazetelerde ve hangi yıllarda yayınlandığını, içeriğini, haberlerin topluma kazanımının olup olmadığını, en çok hangi coğrafi bölgelerde gerçekleştiğini incelemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini; Türkiye’de ulusal düzeyde yayın yapan gazetelerdeki 27.11.1996 tarihinden 20.10.2012 tarihine kadar yayınlanan tüm haberler oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi tirajı en yüksek 6 gazetede yer alan adolesan gebelik ile ilgili haberler olarak planlanmış ancak yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda yeterli sayıda adölesan gebelik ile ilgili habere ulaşılamamıştır. Bu nedenle örnekleme alınan gazetelerin sayısı evreni temsil edebilmesi amacıyla artırılmıştır. Ayrıca uygulama esnasında bazı gazetelerinin arşivlerine internet ortamında ulaşılamamış, bazılarında ise adölesan gebeliğe ilişkin haber bulunamamıştır. Anket formu gazetelerde yayınlanan haberlerin çeşitli yönlerden niteliklerini belirleyebilecek 6 sorudan oluşturulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 16.0 bilgisayar paket programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamında incelenen gazete haberlerinin; çoğunluğunun Milliyet, Cumhuriyet, Hürriyet ve Habertürk gazetelerinde ve gazetelerde ‘’Yaşam’’ haberleri olarak yer aldığı, 2012 yılında yayınlandığı ve bilimsel haberler olmadığı, topluma kazanım yönünden ibret verici olduğu, haber kaynağının Güney Doğu Anadolu Bölgesi olduğu bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada, incelenen gazete haberlerinin; çoğunluğunun ulusal düzeyde yayınlanan 4 büyük gazetede ve ‘’Yaşam’’ haberleri olarak yer aldığı, haberlerin çoğunluğunun; 2012 yılında yayınlandığı ve bilimsel haberler olmadığı, çoğunun topluma kazanım yönünden ibret verici olduğu, haber kaynağı olarak çoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu saptanmıştır. ORCID NO: 0000-0002-4023-5619

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Adölesan, adölesan gebelik, gazete, internet gazeteciliği, ulusal gazetelerde adölesan gebelik. 


Keywords: