BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

M. Bahaddin KOÇ
TÜRKİYE'DE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARA YÖNELİK ADLİ SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARININ FONKSİYONU
 
Sosyal hizmetin adalet mekanizması ile kesiştiği alandaki çalışmalar, literatürde “koruyucu-önleyici, iyileştirici-rehabilite edici ve değiştirici-geliştirici” temel fonksiyonlarıyla tanınanmakta ve adli sosyal hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Nisan 2019’da Resmi Gazetede yayınlanan “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği” ve Ekim 2019’da yine Resmi Gazetede yayınlanan “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile adli sosyal hizmet çalışmaları çerçevesine son şekil verilmiştir. Bu çalışmada, kanunda “adalet bakanlığınca en az lisans öğrenimi görmüş olanlar arasından yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisi mahkemelere görevlendirilmek üzere adliyelere atanır” ifadeleri yer alan sosyal çalışma görevlilerinin suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalarının adalet sistemi içerisindeki fonksiyonu ele alınmıştır. Çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılarak bir derleme yapılmıştır. Öncelikle sosyal hizmet çalışmaları ve sosyal hizmet uzmanı kavramları sosyal hizmet kuram ve yöntemleri açısından değerlendirilmştir. Ardından sosyal hizmet sisteminin önemli bir kolu olan adli sosyal hizmet kavramı, çocuk adalet sistemi içerisinde tartışılarak, adli sosyal hizmet çalışmalarının bu sistemdeki rolüne değinilmiştir. Türkiye’deki adalet reformunun aşamaları, kanun, kararname, yönetmelik ve genelgeler ışığında ele alınmıştır. Bu reformun bir parçası olarak kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı (ADM)’ndan kısaca bahsedilerek, 2013 yılında pilot uygulaması başlanan ve 2019 yılında bu başkanlığa bağlanan Adli Görüşme Odaları (AGO), çocuk adalet sistemi ve suç mağduru ve suça itilen çocuklara yönelik çalışmalar bağlamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli Destek, Adli Görüşme Odaları, Adli Sosyal Hizmetler, Mağduriyet, Suça Sürüklenen Çocuklar, Suç Mağduru Çocuklar 


Keywords: