BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yunus TUNÇ, Osman Tayyar ÇELİK, Mehmet SAĞLAM
TÜRKİYE'DE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI KONUSUNDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Proje tabanlı öğrenme çocukların öğrenme sürecini olumlu yönde etkileyen, farklı gelişim alanlarını destekleyen, öğrenenin aktif olduğu bir öğrenme sürecidir. Öğrenme ve öğretme süreci açısından proje tabanlı öğrenme sürecinin iyi planlanması ve öğreneni aktif kılması açısından da önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2014-2021 yılları arasında proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin kapsamlı bir şekilde analizini yapmaktır. Araştırma, doküman inceleme yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak, 2014-2021 yılları arasında Türkiye’de yapılan 66 tez incelenmiştir. Araştırma verileri içerik analizi kullanılarak, tezlerin yayımlanma yılı, türü, yöntemi, örneklem modeli, örneklem sayısı, örneklem kademesi, yapıldığı bölge, veri toplama yöntemi, veri analizi yöntemi bölümlerini kapsayacak şekilde incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; çalışmaların çoğu yüksek lisans düzeyinde ve 2019 yılında ağırlıklı olarak yapıldığı, genel olarak yarı deneysel yöntemin kullanıldığı ve çalışmaların çoğu ortaokul düzeyindeki öğrencilerle yapıldığı tespit edilmiştir. Tezlerin çoğunda örnekleme modelinin belirtilmediği, veri toplama yöntemi olarak da en çok ölçeklerden faydalanıldığı ve çalışmaların ağırlıklı olarak iç anadolu bölgesindeki illerde yapıldığı görülmüştür. Ortaya çıkan sonuçlara göre, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile ilgili doktora düzeyindeki çalışmalara ihtiyaç olduğu, eğitim ortamlarının farklı olduğu bölgelerde yapılacak çalışmaların durumun tespiti için önemli olduğu söylenebilir. Son olarak bu yaklaşımın okul öncesi eğitimde kullanılmasına yönelik çalışmaların artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme yöntemi, Eğitim yaklaşımı, İçerik analizi 


Keywords: