BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuri ERDEMİR, Ali KIŞ, Sümeyye ERDEMİR
TÜRKİYE'DE ERGENLERDE DEPRESYON KONULU TEZLERİN CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, Ulusal Tez Merkezinde tamamlanmış olan ergenlerde depresyon konulu tezleri inceleyerek cinsiyete ilişkin bulguları meta-analiz yöntemiyle sentezlemek ve cinsiyet ile depresyon düzeyi arasındaki farkın yönünü ve büyüklüğünü saptamaktır. Bu amaçla Ulusal Tez Merkezinde çalışmanın dahil edilme kriterlerini sağlayan 11 araştırma meta-analize dahil edilmiştir. Çalışmanın örneklemini 2159’u kız ve 1796’sı erkek toplam 3955 ergen oluşturmaktadır. Bu çalışmada etki büyüklüğü için Cohen d yani Standardize Ortalamalar Farkı (SOF) ayrıca yayın yanlılığına bakabilmek için Orwin Güvenli N Sayısı, Egger testi, Huni grafiği, Begg ve Mazumdar Sıra Korelasyonu yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yayın yanlılığı saptanmamıştır. REM sonucuna göre genel etki büyüklüğü d=0.297 (düşük etki büyüklüğü ile orta düzey etki büyüklüğü arası fakat düşük etki düzeyine daha yakın) alt sınır 0.200 üst sınır 0.394, 1796 erkek, 2159 kız bu sonuç istatistiksel olarak p=0,000 anlamlıdır fakat erkekler lehine bir farkın olabileceği ancak bu farkın düşük etki düzeyine daha yakın olduğu söylenebilir. Kızların erkeklere göre biraz daha depresif olduğu söylenebilir. Heterojenlik test sonucuna göre (Q=21.286, p=0.000; 𝐼2=53.020) orta düzey heterojenliği sağladığı bulunmuştur. Araştırmaların yapıldığı yıllara ait ortalama etki büyüklüğü değerleri (CI 0.00012; 0.04625, p˂0,05) olarak hesaplanmıştır. Çalışmaların yapıldığı yıllar moderatörü için çalışmalar arası varyans istatistiksel olarak anlamlıdır (Qb=3.88246, p˂0,05). Yıllar geçtikçe kızlar lehine olan farkın açıldığı ve kızların depresyon düzeyinin yükseldiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergenler, Depresyon, Cinsiyet, Meta-analiz 


Keywords: