BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra TONGA, Başak BEYDOĞAN TANGÖR
TÜRKİYE’DE EMPATİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN DOKÜMAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, 2013-2023 yılları arasında Türkiye’de empati ile ilgili yazılan YÖK Tez merkezinde bulunan yüksek lisans ve doktora tezlerinin dokuman analizi yöntemi ile incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında bulunan 101 yüksek lisans ve 11 doktora tezi olmak üzere 112 adet araştırma oluşturmaktadır. Çalışmada tarama, ‘’empathy’’ ve ‘’empati’’ kelimeleri ile başlık, özet ve anahtar kelimeler alanlarında yapılmıştır. Tarama eğitim-öğretim ve psikoloji alanıyla sınırlandırılarak yapılmıştır. Ulaşılan tezler analiz edilerek çalışmanın yayın yılına, araştırma alanına, araştırma yöntemine, araştırma modeline, çalışma grubuna, veri toplama araçlarına göre frekans ve yüzdelik değerleri alınarak dağılım tabloları oluşturulmuştur. Empati ile ilgili çalışmaların sayısının 2018 yılı ve sonrasında arttığı, en fazla çalışmanın 2019 yılında (%25,50) yapıldığı görülmüştür. Çalışmaların çoğunlukla psikoloji alanında (%66,96) yapıldığı saptanmıştır. Araştırmaların büyük çoğunluğunun nicel araştırmalardan (%86,61) oluştuğu, nitel araştırma yönteminde 8 (%7,14) çalışma, karma araştırma yönteminde ise 7 (%6,25) çalışma yapıldığı sonucuna varılmıştır. Araştırmalardaki çalışma grubunun, yüksek lisans (%78,43) ve doktora (%27,27) tezlerinde daha çok yetişkinlerden oluştuğu görülmüştür. Yetişkinlerden sonra hem yüksek lisans (%23,52) hem de doktora (%27,27) tezlerinde en çok çalışılan grubu lisans öğrencileri oluştururken; en az çalışılan grubun lisansüstü öğrenciler (%0,89) olduğu sonucuna varılmıştır. Empati ile ilgili yazılan yüksek lisans (%49,50) ve doktora (%45,45) tezlerinde en çok Empatik Eğilim Ölçeğinin kullanıldığı saptanmıştır. Empatik Eğilim Ölçeğinden sonra yüksek lisans tezlerinde en çok kullanılan ölçek Ka-Si Empatik Eğilim Ölçeği (%15,84) olurken; doktora tezlerinde ise Temel Empati Ölçeği (%18,18) olmuştur. ORCID NO: 0000-0002-0290-3508

Anahtar Kelimeler: Empati, YÖK tez veri tabanı, Empatik Eğilim Ölçeği 


Keywords: