BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazlı YÜCEOL, Esin CAN
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİNİN ULUSLARARASILAŞMASI: 2013-2018 YILLARI ARASININ “YÖK ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ BELGESİ”BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Uluslararasılaşma sürecinin en önemli aktörelerinden bir tanesi kuşkusuz Yükseköğretimdir. Ülkelerin gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek kültürel ve politik bağlamda fayda sağladığı uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği kavramlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda Yükseköğretimde uluslararasılaşma süreçleri ile ilgili olarak ülkeler önemli çalışmalara imza atmaktadır. Ülkemizde de geçtiğimiz yıllarda Yükseköğretimde uluslararasılaşma ile ilgili olarak bir takım politika ve düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu çalışmalardan bir tanesi 30 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022” dir. Bu belge kapsamında; uluslararasılaşmanın önemi, dünyada yükseköğretimde uluslararasılaşma, ülkemizin Yükseköğretim Uluslarasılaşma hedefleri, stratejik amaç ve hedefleri, GZFT analizleri, temel politikaları, izleme ve değerlendirme yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Uluslararasılaşma sürecinde 2013-2018 yıllarını, uluslararası öğrenci hareketliliği bağlamında mercek altına almak, hedef değerler ile gerçekleşen değerleri “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022” çerçevesinde karşılaştırmak ve buradan hareketle çıkarımlarda bulunmaktır. Çalışma kapsamında; yabancı uyruklu öğrencilere ait sayısal verilere, strateji belgesinde yer alan hedefler ile gerçekleşen değerlerin karşılaştırılmasına, en fazla yabancı uyruklu öğrenci alan ilk 20 üniversitenin 2013-2018 yılları arasındaki değişimine, Türkiye’nin, en fazla yabancı uyruklu öğrenci aldığı ülkelere ve bunların 2013-2018 yılları arasındaki değişimine ilişkin verilere yer verilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, strateji belgesinde belirlenen hedeflere ulaşılabildiği sonucuna varılmış ve ileriki dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi adına birtakım çıkarımlarda ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Uluslalararasılaşma, “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022”, Uluslararası Öğrenci Hareketliliği 


Keywords: