BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duran GÜLER
TÜRKİYE SÜT SIĞIRCILIĞI AÇISINDAN BÜTÜNCÜL ÇİFTLİK PLANLAMA YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bütüncül çiftlik planlama doğal kaynaklara ve ekonomik faktörlere dayalı bir planlama ve yönetim sürecidir. Bu yaklaşım üreticilerin kârlılık, yaşam tarzı, aile refahı ve üretimin sürdürülebilirliği gibi amaçlarıyla birlikte çiftlik potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgi ve yeteneklerini de kapsamaktadır. Özellikle yüksek yem masrafları, buzağı kayıpları, hayvan hastalıkları, kayıt tutmama ve finansal yetersizlikler gibi temel sorunları olan Türkiye süt sığırcılığında bütüncül çiftlik planlama yaklaşımı uygulanmasıyla birlikte sorunların çözümüne yönelik avantaj sağlanabilecektir. Nitekim Türkiye’de tarımsal faaliyetler arasında süt sığırcılığı önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de 2019 yılı sığır sayısı 17,688,139 baş ve sağılan sığır sayısı 6,580,753 baştır. Toplam süt üretiminin %90.51’ini (20,782,374 ton) inek sütü; toplam kırmızı et üretiminin ise %89.51’ini (1,075,480 ton) sığır eti üretimi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı bütüncül çiftlik planlama yaklaşımının süt sığırcılığı çerçevesinde değerlendirilmesi ve Türkiye’de süt sığırcılığının mevcut koşulları dikkate alınarak işletmelerde bütüncül çiftlik planlama yaklaşımının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesidir. Bu amaç kapsamında literatürde yer alan çalışmalardan yararlanılarak Türkiye’ye ilişkin risk yönetimi, hayvan refahı, arazi yapısı gibi bütüncül çiftlik planlama unsurları incelenmiş olup, Türkiye’de süt sığırcılığında bütüncül çiftlik planlamasının uygulanabilirliği SWOT analiziyle ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde bütüncül çiftlik planlama yaklaşımıyla süt sığırcılığının sürdürülebilirliğine katkı sağlanabilmesi için Türkiye’de oluşturulması gereken organizasyonlar ve süt sığırcılığı işletmelerinde yapılması gereken uygulamalar hakkında önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Süt Sığırcılığı, Bütüncül Çiftlik Planlama, SWOT Analizi 


Keywords: