BİLDİRİ DETAY

Derya SEMİZ ÇELİK, Nuray ERGÜL
TÜRKİYE’DE TURIZM GELIRLERI, USD KURU VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKI NEDENSELLIK İLIŞKISININ ANALIZI
 
Hizmet piyasası, dünyanın hızla büyüyen bir piyasası olup ülkelerin ekonomilerine önemli katkı sağlamaktadır. Turizm gelirlerindeki artışlar, turizm sektörünün hizmet piyasasındaki yerini ve önemini her geçen gün daha fazla arttırmaktadır. Turizm gelirlerindeki bu artış özellikle sanayileşmesini tamamlamamış gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinde daha büyük bir öneme sahiptir. Turizm gelirlerinin bu denli artışı, Türkiye ekonomisi üzerinde de olumlu katma değer yaratmaktadır. Son yıllarda, Türkiye'nin dünya çapında artan tanınırlığı sonucu, yerli ziyaretçi ve özellikle yabancı ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirleri hızla artmıştır. Yabancı ziyaretçi sayısındaki değişim döviz bazlı turizm gelirlerini etkilerken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da ziyaretçi sayısını etkilemektedir. Bu durum, ülkelerin turizm gelirleri, döviz kurları ve ekonomik büyümeleri arasında önemli bir ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle, çalışmada turizm gelirleri, döviz kurları ve Türkiye’nin ekonomik büyümesi arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmektedir. Çalışmanın veri setini 2007-2017 dönemine ait yıllık turizm gelirleri, ortalama USD kuru ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSİH) olmak üzere üç değişken oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle serilerin durağanlığını belirlemek amacıyla, durağanlık analizinde Augmented Dickey Fuller Birim Kök (ADF) testi kullanılmıştır. Daha sonra, tüm değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger Nedensellik Testi kullanılarak test edilmektedir. Çalışmanın sonucunda; turizm gelirleri ile ortalama USD kuru arasında ‘Çift Yönlü’ bir nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya koyulurken, GSYİH ile ortalama USD kuru ve GSYİH ile turizm gelirleri arasında ‘Tek Yönlü’ bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu ortaya koyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Turizm geliri, Ekonomik Büyüme, Nedensellik 


Keywords: