BİLDİRİ DETAY

İpek DOĞAN ÖZER, Elif NAZLI, Bülent YANIKTEPE
TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARININ NET SATIŞLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AR-GE MERKEZLERİ
 
Uluslararası rekabetin sağlanması, büyüme ve karlılığın artması için AR-Ge faaliyetleri bir ülke için çok önemlidir. Türkiye’de de büyümenin, üretimin artırılması için Ar-Ge faaliyetlerinin artması gerekmektedir. Üretim süreçlerinde yenilikçilik, verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, teknoloji yoğun üretimin sağlanması amacıyla 2008 yılında 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun yayınlanmıştır. Bu kanunla birlikte Ar-Ge ve tasarım personeli ile nitelikli işgücü istihdamının artırılması desteklenmiş, teşvik edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan ve merkezi kayıt kuruluşunda verileri bulunan Ar-Ge merkezlerinin yapmış olduğu harcamaların net satışlara olan etkisini incelemektir. Araştırmada 2009-2010 ile 2016-2017 yılları arasında Ar-Ge harcaması yapan 23 Ar-Ge merkezi incelenmiştir. Ar-Ge merkezlerinin yıllık bilançoları ve gelir tablolarından yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul veri tabanlarından elde edilmiştir. Bu kapsamda araştırmada, işletmelerin finansal tablolarına bakılarak Ar-Ge harcamaları ile Net Satışlar arasındaki ilişkiyi incelemede Panel Veri Analiz modeli kullanılmıştır. Modelde bağımlı değişken olarak Net Satışlar, bağımsız değişken olarak Ar-Ge harcamaları yer almıştır. Öncelikle değişkenlere birim kök testi yapılmış ve veriler durağan hale getirilmiştir. Bu çalışma sonucunda genel olarak, Ar-Ge merkezlerinin 2009-2010 yılları arasında Ar-Ge harcamalarının net satışlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı ancak 2016-2017 yılları arasında Ar-Ge harcamalarının net satışlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcaması, Net Satışlar, Kar/Zarar Verileri, Panel Veri Analizi 


Keywords: