BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Teymur EROL
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ: EKRAN ARKADAŞLIĞI UYGULAMASI
 
Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerle anadili Türkçe olanları çevrimiçi ortamlarda bir araya getirmek ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma becerilerini geliştirmektir. Araştırma öncesinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulunun 31.05.2021 tarih ve 2021-27 sayılı kararıyla etik kurul, TÖMER Müdürlüğünden uygulama izni alınmıştır. Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte yer aldığı açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Çalışma nicel aşamada son test eşleştirilmiş kontrol gruplu desene; nitel aşamada görüşme yöntemine göre tasarlanmıştır. Çalışma grubu 25’i deney ve 25’i kontrol olmak üzere 50 kişilik öğrenciden oluşturulmuştur. Ana dili Türkçe olan öğretmenler ile lisansüstü ve lisans öğrencilerinden oluşan 12 kişilik bir grupla çalışma yürütmüştür. Konuşma konuları ve etkinlikler A2 düzeye yönelik hazırlanan İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitabı ile Yedi İklim Türkçe Ders Kitabına göre belirlenmiştir. Altı hafta süren çalışmada, her bir öğretmene iki veya üç öğrenci paylaştırılmış ve konuşma dersi haftada iki saat olacak biçimde gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler; öğrenciler hakkındaki gözlemlerini araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem formuna haftalık olarak işlemiş ve bu formları araştırmacıya teslim etmişlerdir. Veri toplama aracı olarak dereceli puanlama anahtarı ile gözlem ve görüşme formları kullanılmıştır. Öğrencilerin sözlü anlatım ve karşılıklı konuşmaya ilişkin son test başarı düzeyi iki akademisyen tarafından dereceli puanlama anahtarı kullanılarak belirlenmiştir. Gözlem ve görüşme verileri ise ders öğretmenlerinden elde edilmiştir. Verilerin analizi için nicel ve nitel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda deney grubunun sözlü anlatım ve karşılıklı konuşmaya ilişkin başarı düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenler uygulamaya yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, konuşma becerisi, uluslararası öğrenciler 


Keywords: