BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda HALİSTOPRAK, Cengiz KESİK
TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI EĞİTİM DURUMLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
 
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda Türkçe öğretim programının eğitim durumlarına (öğrenme bağlamı) ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel araştırma modellerinden durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, on sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki katılımcılar amaçlı örneklem çeşitlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile araştırmaya dahil edilmiştir. Öğretmenlerden ikisi ücretli, biri özel kurumda ve yedisi ise kamuda sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Veri toplama aracı olarak çalışmayı yürüten araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu demografik bilgi soruları ile sınıf öğretmenlerinin Türkçe programının eğitim durumlarına ilişkin görüşlerini belirleyecek sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma grubunda yer alan sınıf öğretmenlerinin görüşme sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda, Türkçe öğretim programının kapsayıcı ve yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenler Türkçe öğretim programının güçlü yönü olarak en çok sarmal bir yapıda olduğunu, zayıf yön olarak ise en çok öğrenciye görelik ilkesinden uzak bir program olduğunu ifade etmişlerdir. Türkçe programının geçerli yaşantıları desteklemede hedefe görelik, öğrenciye görelik, konuya uygunluk ve ekonomiklik niteliklerinden, frekansa göre en az öğrenciye görelik niteliğine, en çok ise konuya uygunluk niteliğine uygun olduğu görülmüştür. Öğretmenler Türkçe öğretim programını farklı düzeydeki öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine uygun görmediklerini belirtirken, hazır bulunuşluk kapsamında daha çok iki dilli, anadili Türkçe olmayan ve farklı sosyal çevreden gelen çocukları ele aldıkları tespit edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin çoğu Türkçe öğretim programını, öğrencilerin dil becerilerinin gelişimi açısından amaca uygunluk ilkesine uygun görmediklerini ifade etmiştir. Bu hususta katılımcı sınıf öğretmenleri belirttikleri sorunlara yönelik çözüm önerisi olarak bölgesel özellikler ve öğrencilerin sosyokültürel özellikleri dikkate alınarak programların tasarlanması gerektiğini önermişlerdir. ORCID NO: 0000-0001-9777-0076

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Türkçe öğretim programı, Eğitim durumları, Öğrenme bağlamı 


Keywords: