BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf Emrah YAMAN, Şenel ELALDI
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA İLGİLİ YAYIMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ(2006-2021)
 
Bu çalışma; 2006-2021 yılları arasında Türkçe öğretim programı ilgili yayımlanmış lisansüstü tezlerin Türkçe öğretim programlar alanındaki güncel araştırma eğilimlerinin belirlenmesi ve yöntem kısmının analizi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2006-2021 yılları arasında Türkçe öğretim programı ile ilgili 61 lisansüstü tezi yayımlandıkları yıl, araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, konu alanları, çalışma grubu,amaçlarına göre,kullanılan kaynak sayıları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, internet aracılığıyla Yükseköğretim Kurulunun Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanından elde edilmiştir. Bu çalışmadaki lisansüstü tezler, PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols) rehberliğinde belirlenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışmadaki lisansüstü tezler betimsel yaklaşım çerçevesinde doküman incelemesi yapılarak incelenmiştir. Ayrıca araştırmanın amacına uygun olarak seçilen lisansüstü tezler “Tez Sınıflama Formu” kullanılarak betimsel içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda ulaşılan bulguların sayısal değerleri yüzde / frekans tabloları aracılığıyla sunulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında; Türkçe öğretim programlarına ilişkin yayımlanan çalışmaların özellikle 2012 ve 2019 yıllarında yoğunlaşdığı; nitel araştırmaların çalışmalarda ağırlık kazandığı; araştırma grubunun çoğunlukla öğretmenlerden oluştuğu; veri toplama aracı olarak da en çok dokümanların tercih edildiği; amaçlarına ilişkin en çok öğretim programların tercih edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre alanda gerçekleştirilen çalışmaların zayıf ve güçlü yönlerinin görme açısından yararlı olacağı ve yapılan bu çalışmanın gelecekte Türkçe öğretim programıyla ilgili yapılacak çalışmalara rehberlik edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Türkçe Öğretim Programı, Program Değerlendirme, Lisansüstü Tez 


Keywords: