BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Halil ARSLAN, Eyyüp ENSARİ ŞAHİN
TÜRK SERMAYE PİYASALARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ, ZAAFLARI VE SERMAYE PİYASALARINA DAYALI EKONOMİNİN AVANTAJLARI
 
Bildiride finansmanın önemli 3 sac ayağından ikisi olan bankacılık ve sermaye piyasaları kıyaslaması yapılacaktır. Türk sermaye piyasalarının istatistikleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslamalı bir şekilde aktarılacak ve zayıf yönler tespit edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca çalışmada sermaye piyasalarına dayalı ekonominin bankacılığa dayalı ekonomiye göre üstünlükleri özetlenmeye çalışılacaktır. Sermaye piyasalarına dayalı bir ekonominin tüketimden ziyade üretime dayalı bir ekonomiye geçişte önemli bir sac ayağı olduğu üzerinde durulacak ve Türk sermaye piyasalarının gelişmiş ve muadili olan ülkelere göre istatistiki verilerle oldukça geride kaldığına işaret edilecektir. Sermaye piyasası ve bankacılığa dayalı ekonomilerde çıktılar açısından farklılıklar kıyaslamalı olarak gösterilmeye çalışılacaktır. Çalışma Türk sermaye piyasalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre resmini çektiği gibi üretim ekonomisinde bankacılık ve sermaye piyasalarının farklılıklarını ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Küresel anlamda sermaye piyasası kavramının ortaya çıkış nedenleri, sermaye piyasasına dayalı bir ekonomi olan Amerika’nın diğer ülkelere göre üstünlükleri, sermaye piyasası ürünleri, sermaye piyasası kurumlarındaki ikircikli yapı ve banka dominasyonu, Türk sermaye piyasalarında yerli ve yabancı yatırımcının farklı davranış biçimleri, sermaye piyasası ürünlerinin performansları çalışmada özetlenmeye çalışılmıştır. Sermaye piyasalarındaki son trendlerin analizi ve en önemli sermaye piyasası ürünü olan halka arzlarda yaşanan sıkıntılar özetlenmeye çalışılmıştır. Bu anlamda hem sermaye piyasaları hem de halka arzlardaki süreçlerin daha olumlu bir seviyeye çekilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Çalışma yazarları 12 yıllık sermaye piyasası tecrübesi ile sektöre yönelik eleştirilerini ve ihtiyaçları sıralamaya çalışmışlardır. Yazarların sermaye piyasalarında çalıştıkları dönemde özetledikleri önerilerine ek olarak bu alanda literatür taraması da yapılacak ve sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasaları, Bankacılık, Ekonomi, Üretim, Tüketim 


Keywords: