BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sena DAŞKIRAN
TÜRK KADINLARINDA BENLİK SAYGISI VE CİNSEL DOYUM: ERKEK EŞLERİNİN MİZAH TARZIYLA ILIŞKILERI
 
Benlik saygısı kişinin kendine olan olumlu ve olumsuz tutumu olarak Roosenberg(1974) tarafından tanımlanmıştır. Kişilik oluşumunun temel maddelerinden olan benlik saygısı aynı zamanda kişilerarası ilişkide de önemli rol oynamaktadır (Mruk, 2013). Buna ek olarak, romantik ilişkilerde, benlik saygısıve cinsel tatmin kadınların ilişki tatmin seviyesini etkilemektedir. Diğer değişken olan mizah, Freud tarafından günlük hayatta sıkıntı veren durumlarda hoş olmayan duyguyu hoş olan bir duyguyla ortaya çıkaran savunma mekanizmasıdır. Mizah kullanım şekilleri dörde ayrılmıştır. Bunlar; adaptif olarak kendini geliştirici ve katılımcı, maladaptif olarak ise kendini yıkıcı ve saldırgandır. Bu çalışma, Türk erkeklerinin mizah tarzları ile kadın eşlerinin cinsel doyum düzeyleri ve benlik saygıları arasındaki olası ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya katılanlar, o sırada heteroseksüel bir ilişki içinde olan 163 Türk kadınıydı. Aşağıdaki üç ölçek veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Katılımcıların benlik saygı düzeyi Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (Rosenberg, 1965) ile ölçülmüştür: Cinsel doyum düzeyleri Yeni Cinsel Doyum Ölçeği (Stulhofera, Buskob ve Brouillard, 2010) ile ölçülmüş ve erkek eşlerin mizah tarzları, çiftlerin Mizah Tarzı Anketi (Martin, 2003) ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, kadınların benlik saygıları ve cinsel doyumu arasında pozitif bir ilişki vardı. Ek olarak, kadınların cinsel doyumu ile ilgili, benlik saygıları ve eşlerinin uyarlayıcı mizah tarzları; özellikle katılımcı mizah tarzı ile öngörüde bulunuldu. Bununla birlikte, erkeklerin uyumsuz mizah tarzı, kadın eşlerinin benlik saygısı düzeyi ve cinsel tatmini ile ilişkilendirilmemektedir. Elde edilen veriler sonucunda pozitif mizahın bireyler arası iletişimde ve özellikle romantik ilişkide önemli bir rolü olduğu gözlenmiştir. İlişki içerisinde benlik saygısını yüksek hisseden kadınların cinsel tatmin düzeyi de yüksektir. Bu çalışma verileri çiftler arasında iletişimi arttırmaya yönelik ele alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Cinsel Doyum, Mizah Tarzı 


Keywords: