BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Necla ÖZTÜRK, Döndü KUŞCU
TÜRK HUKUKUNDA YATIRIM YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI
 
Günümüzde pek çok devlet, kendi ülkelerine yatırım yapan yabancılara birtakım ayrıcalıklar sağlamaktadır. Bazı devletler vatandaşlık kazanmayı kolaylaştırırken diğer birtakım devletler ise geçici veya süresiz ikamet izni verebilmektedir. Türk hukukunda ise yatırım yolu ile vatandaşlık kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe eklenen hüküm ile düzenlenmiştir. İlgili Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasına göre yatırıma ilişkin ilgili maddenin devamında düzenlenen şartları sağlayan yabancılar, 5901 sayılı Kanun’un 12. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre Cumhurbaşkanı kararı ile istisnai yoldan Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Türk Vatandaşlık Kanunun 12. Maddesi, istisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılmasını düzenlemektedir. Yatırım yapan yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanmaları istisnai yoldan vatandaşlık kazanma olarak Türk hukukunda düzenlenmiştir. Dolayısıyla yatırım yapan yabancıların vatandaşlık kazanması genel yoldan vatandaşlık kazanma hükümlerine nazaran daha kolay bir yol olan “fevkalade telsik” yolu mümkündür. Halihazırda Türk Vatandaşlık Kanunu m. 12’de düzenlenen belli şartları haiz kimseler kolay yoldan Türk vatandaşlığını kazanabilmektedirler. İlgili maddenin 1. fıkrasına göre “Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler” hükmü amirdir. Bu düzenlemeden olmak üzere, yatırım yolu ile vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı için Yönetmelikte yer alan yatırıma ilişkin şartların sağlanması halinde milli güvenlik ve kamu düzenine ilişkin yapılacak değerlendirme dışında başka şart aranmayacağı açıktır. Bu bildiri kapsamında istisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılması kapsamına dahil olan yatırım yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hususlar ele alınacaktır. Öncelikle yatırım yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılmasının şartları ele alınacak ve sonrasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yatırım, Vatandaşlık, Türk Vatandaşlığı Kanunu 


Keywords: