BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeref Ahmet ULUDAĞ, Felor EBGHAEI
TÜKETİCİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİNİN MARKA FARKINDALIĞI YARATMADA Kİ ETKİSİ
 
Son dönemlerde işletmelerin gündemindeki yerini kaybetmeyen çalışma alanlarından birinin, ürettikleri ürün ve hizmetlere ait markaları geliştirmek olduğunu söylemek mümkündür.Tüketicilerin bilgi kaynakları hızla artmakta, tutum ve davranışlamı değişerek tercihlerini etkilemekte ve firmaların rekabet alanları daralmaktadır. Bu sürekli değişim karşısında firmaların marka kararları da, eskiye oranla daha stratejik boyutlara uzanmakta- dır.Marka yaratılması, yaratılan markaların korunarak geliştirilmesi, pazarlama yöneticilerinin önemli amaçla- rı arasında yer almaktadır. Hızla gelişen pazarlama alanında markaların artan rekabet koşullarında marka far- kındalıklarının, imajlarının ve güveninin sağlanmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Markalar, pazarla- rında rakiplerinin önüne geçmek için sahip olduğu tüketici sayısını koruyabilmek ve arttırabilmek amacıyla bu etkenleri eksiksiz olarak uygulamak, geliştirmek ve süreklilik sağlamak durumundadırlar. Marka çalışmalarına bağlı olarak tüketici nezdinde marka farkındalığının yaratılması ise pek çok işletme açısından önemli gündem konusu olmaya devam etmektedir. İşletmelerin temel amaçlarından birisi ürün ve hizmetlerini satarak kar elde etmektir. Araştırmanın temel amacı, tüketici tutundurma stratejilerinin marka farkındalığı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmanın diğer bir amacı, tüketici tutundurma stratejileri, ambalajlama, fiyat, mağaza ismi, algılanan risk, algılanan kalite, mağaza imajı ve satın alma davranışı ve marka farkındalığı ile akıllı telefon kullanma süresi, kullanılan akıllı telefon markası, cinsiyet, yaş medeni durum, aylık gelir düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bunun yanında tüketici tutundurma stratejileri ile ambalajlama, fiyat, mağaza ismi, algılanan risk, algılanan kalite, mağaza imajı ve satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının ortaya konması araştırmanın diğer bir amacıdır.

Anahtar Kelimeler: Tutundurma, Tutundurma Stratejileri, Marka Farkındalığı 


Keywords: