BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem ABLAY, Zeynep APAYDIN DEMİRCİ
TRT ÇOCUK KANALINDA YAYINLANAN ÇİZGİ FİLMLERİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YER VERME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Medyada çocuklara yönelik üretilen programlar özel gereksinimli öğrencilerin normal gelişim gösteren akranları tarafından kabul görmelerinde ve ön yargılarından kaynaklanan olumsuz tutumların değişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, okul öncesi dönemde normal gelişim gösteren öğrencilere özel gereksinimli çocukları konu alan çizgi filmlerin sunulması önemlidir. Bu bağlamda bu araştırmada çizgi filmlerde özel gereksinimli çocuklara yer verilme durumunun incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada TRT çocuk kanalındaki çizgi filmlerinde özel gereksinimli çocuklara yer verilme durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda TRT çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmlerden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 10 çizgi film ele alınmıştır. TRT çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmlerin değerlendirilmesi için alan yazın incelenerek araştırmacı tarafından “Çizgi Film İnceleme Formu” oluşturulmuştur. Hazırlanan form beş alan uzmanın görüşüne sunulmuştur. Veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmamız sonucunda TRT Çocuk Kanalında yayınlanan ve araştırma kapsamında incelenen 10 çizgi filmden 2 tanesinin özel gereksinimli bireylere yer verdiği görülmüştür. Bu bulgular sonucunda TRT Çocuk Kanalında yayınlanan çizgi filmlerde sadece görme ve işitme yetersizliği olan bireylere yer verildiği ve bu çizgi filmlerde özel gereksinimli bireylere yer verme durumlarının yeterli olmadığı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarına yönelik yayımlanan çizgi filmlerde özel gereksinimli bireylere karşı farkındalık kazandırma konusuna daha fazla yer verilerek çocukların bireysel farklılıklara saygı becerisini kazanmaları desteklenebilir. (Bu araştırma, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-9788-1585)

Anahtar Kelimeler: Özel Gereksinim, Çocuklar, Çizgi Film 


Keywords: