BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep TOPALOĞLU, Hacer EFE, Ünsal UMDU TOPSAKAL
TERS YÜZ SINIF MODELİNİN 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN MOTİVASYONLARINA KARŞI ETKİSİ
 
Bu çalışmada Ters Yüz Sınıf modeli kullanımının 5. sınıf öğrencilerinin fen motivasyonlarına karşı etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda fen bilimleri dersinde “Işığın Yayılması” ünitesinde ters yüz sınıf modeli kullanılmıştır. Çalışma 5 hafta boyunca sürmüştür. Çalışmanın örneklem grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılı İstanbul ilinde özel bir okulda öğrenim gören 5.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrenciler deney ve kontrol grubuna ayrılmıştır. Deney grubunda 19 öğrenci; kontrol grubunda ise 14 öğrenci bulunmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Fen Motivasyon ölçeği ve yarı-yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Ölçek ve yarı-yapılandırılmış görüşme öğrencilere yüz yüze uygulanmıştır. Fen Motivasyon Ölçeği’nde 33 madde bulunmaktadır. Ölçekte bulunan maddelerde “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” seçenekleri bulunmaktadır. Seçenekler sırasıyla 5,4,3,2,1 şeklinde puanlanmıştır. Ölçekteki maddelerden 8’i ters maddedir. Ters maddelerin analizinde ise puanlama 1,2,3,4,5 şeklinde yapılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme formunda ise 5 soru bulunmaktadır. Verilerin analizinde nicel verilerde SPSS programı bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Nitel verilerde ise içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı tutumlarında nicel bulgularda ön ve son test puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak nitel bulgularda öğrencilerin fen dersine katılım isteğinin arttığına ve fen bilimlerinde yeni bir konu öğrenmeye ilişkin olumlu ifadeler kullandıklarına ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin fen bilimleri dersinde yeni konular öğrenmeye olumlu bir bakış açısı geliştirdiklerine ulaşılmıştır. "Bu çalışma TÜBİTAK 2209-A projesinden üretilmiştir."

Anahtar Kelimeler: ters yüz sınıf modeli, motivasyon, ışığın yayılması, teknoloji, fen bilimleri 


Keywords: