BİLDİRİ DETAY

Halil İbrahim SÖNMEZ, Alpay AKSİN
TERS YÜZ EDİLMİŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) KULLANILARAK YAPILAN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE ETKİSİ
 
Bu araştırmanın amacı, ters yüz edilmiş sekizinci Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanılarak yapılan öğretimin geleneksel öğretime göre öğrencilerin erişi düzeylerine, çoklu ortam tutumlarına ve derse yönelik tutumlarına etkisini tespit etmektir. Araştırma ön test - son test kontrol gruplu deneysel desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim - öğretim yılı ikinci döneminde Amasya il merkezinde yer alan iki ortaokulun sekizinci sınıflarında öğrenim görmekte olan 40 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilerin cinsiyet, sınıf mevcudu, yedinci sınıftaki sınıf geçme notu ve sosyal bilgiler dersi not ortalaması açısından denk olmalarına dikkat edilmiştir. Araştırmada, okullardaki mevcut sınıflar kullanıldığından, öğrencilerin yansız atama yoluyla eşleştirilmeleri için özel bir çaba harcanmamış ve eşleştirilmemiş kontrol gruplu model kullanılmış, gruplar yansız atama yoluyla belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Akademik Başarı Testi, Çoklu Ortam Tutum Ölçeği ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları çerçevesinde, EBA içerikleri kullanılarak ters-yüz edilmiş sınıf uygulamasının, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde sekizinci sınıf öğrencilerinin Atatürkçülük ünitesine yönelik akademik başarılarına anlamlı düzeyde katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, ters yüz edilmiş sınıf uygulamasının, öğrencilerin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik tutumlarına ve derslerde çoklu ortam kullanmaya yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Ters Yüz Edilmiş Sınıflar, Ters Yüz Uygulama 


Keywords: