BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasin KİRİŞ
TEMSİLİ DEMOKRASİ KRİZİ VE BİR ÇÖZÜM OLARAK E-DEMOKRASİ: E-PARTİ GİRİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Günümüzde hâkim olan liberal demokrasi ve karar alma formu olan temsili demokrasi, toplumun sorunlarına ve taleplerine yanıt vermekte yetersiz görülmektedir. Bu durum ise doğrudan demokrasiye yönelik talebi artırmış ve yeni demokrasi modellerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. E-demokrasi fikri ise tam anlamıyla bir demokrasi modeli olarak görülmese de artan demokratik taleplere karşılık verme ve bilgi teknolojilerinin gelişimine ayak uydurma noktasında etkili olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; şu an bir internet platformu olan Elektronik Demokrasi Partisi (e-Parti) girişiminin demokratik bağlamda başarı ve başarısızlıklarını irdeleyerek, temsili demokrasi krizi ve doğrudan demokrasi talebi arasındaki ilişki çerçevesinde e-demokrasinin uygulanabilirliğini ve risklerini tartışmaktır. Çalışmada, literatür taramasına ek olarak e-Parti’nin web sitesinin içeriği, partinin tüzük ve programı ve geleneksel medyada yer alan haberler veri kaynağı olarak kabul edilmiş ve irdelenmiştir. Çalışmada, e-Parti girişiminin herkesin katılımına açık ve internet ortamında olmasının getirdiği kolay ve hızlı ulaşılabilirliğin doğrudan demokrasi taleplerini karşılama konusunda etkililik sağladığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca parti içi demokrasiyi ve seçimler dışında işlevsiz kalan vatandaşlık olgusunu tekrar canlandıracağı fikrine ulaşılmıştır. Fakat, kurulduğu döneme bakıldığında internete güvenin ve siyasete ilginin az olması, siber güvenlik ve dijital hakların henüz ilgi odağı olmaması ve siyasi partilere yönelik geleneksel hukuksal düzenlemelerin etkisi bu girişimi etkisiz kılmıştır. Dolayısıyla o dönem için enformasyon ve teknoloji çağına uygun olarak kurulsa da bazı geleneksel alışkanlıkların ve yeni olması dolayısıyla yabancı kalmanın etkisiyle başarısız bir girişim olmuştur. Ancak, e-demokrasinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olup, ilerleyen süreçte siyasetin ve toplumsal yaşamın teknoloji paralelinde evirileceği düşünüldüğünde önemli bir adım olduğu öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Temsili Demokrasi Krizi , Doğrudan Demokrasi , E-Demokrasi , Elektronik Demokrasi Partisi 


Keywords: