BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep BÜYÜKÇORAK KANAŞ, Hande TASA
TEMAS, ETNO-KÜLTÜREL EMPATİ VE DAMGALAMANIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMLARLA OLAN İLİŞKİSİ
 
Yerel halkın Suriyelilere yönelik tutumlarında temas, empati ve damgalama değişkenlerinin rolünün incelendiği bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya kolayda/erişilebilir yolu ile ulaşılan 18-65 yaş arası İstanbul ilinde ikamet eden yetişkin 267 kişi katılmıştır. Katılımcılardan 8 sorudan oluşan demografik bilgi formu, Damgalama Ölçeği, Yerel Halkın Suriyelilere Yönelik Tutum Ölçeği Etno-kültürel empati Ölçeği aracılığıyla veri toplanmıştır. Yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda, bireylerin Suriyelilere yönelik tutumları ile damgalama eğilimleri ve damgalama eğilimleri ile etno-kültürel empati becerileri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bunun yanında ANOVA sonuçlarına göre 31-40 yaş arası katılımcıların empatik bakış açısı alma ve kültürel farklılıkların kabulü alt boyutlarında, 41 yaş üstü bireylerden anlamlı düzeyde yüksek puan aldıklarını görülmüştür. Temasın tutumlarda bir farklılık yaratıp yaratmadığını incelemek amacıyla katılımcılara Suriyeli göçmenler ile arkadaşlık, romantik ilişki, komşuluk ve profesyonel iş ilişkisi olup olmadığı sorulmuştur. Profesyonel iş ilişkisi bulunmayanların, ilişkisi bulunanlara göre önyargı alt boyut toplam puanlarının; komşuluk ilişkisi bulunanların ise komşuluk ilişkisi bulunmayanlara göre empatik farkındalığının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Suriyeli bireylerle arkadaşlık ilişkisinde bulunanların etiketleme, kabul ve tutum toplam puanlarının da arkadaşlık ilişkisi olmayanlardan anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, yerel halkın Suriyeli göçmenlere yönelik tutumlarının bu bireylerle olan temasına göre farklılaştığı, empati becerileri ve damgalama eğilimleri ile de ilişkili olduğu söylenebilir. Bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Temas, Etno-kültürel empati, Damgalama, Tutum 


Keywords: