BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine DEMİRKIRAN, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN
TEKSTİL İŞÇİLERİNDE AĞRI İLE YORGUNLUK VE FONKSİYONELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: PİLOT ÇALIŞMA
 
20. yüzyılın felaketi iş ile ilgili hastalıklar olmuştur. Endüstride üretim hızının artması iş ile ilgili hastalıkların çoğalmasını da beraberinde getirmiştir. İşçilerin yaralanmaları genellikle, el ile yapılan işlerde, üretim ve/veya ağır işlerde ve ele yük binen kavrama işlerinde meydana gelmektedir. Son yıllarda endüstrileşmiş ülkelerde işe bağlı kas iskelet hastalıklarının sıklığı ve maliyetinde meydana gelen dramatik artış; çalışanın, işverenin, sağlık bakım sistemlerinin ve sigorta şirketlerinin dikkatini bu konuya çekmiş, risk etkenleri, ergonomi eğitimi, tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarındaki çalışmalar hız kazanmıştır. Tekstil işçilerinde işe bağlı ana sağlık problemi üst ekstremite ağrısı olduğu çalışmalarla belirlenmiştir. Son çalışmalarda üst ekstremite kas iskelet sistemi hastalıklarında, işteki fiziksel ve psikososyal faktörlerin önemli olduğunu belirtmektedir. Bu çalışmanın amacı, tekstil işçilerinde ağrı, yorgunluk şiddeti, fonksiyonellik ve depresyon arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmamıza Enmak Nakış ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ve Onur Tekstil’ de çalışan 18-60 yaş arası gönüllü 40 tekstil işçisi dahil edildi. Tüm işçiler Jebsen El Fonksiyon Testi, Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi (DASH), McGill Ağrı Anketi, Yorgunluk Şiddet Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) ile değerlendirildi. Olguların yaş ve çalışma süresi ortalamaları sırasıyla 37±8,48 yıl ve 1,4±0.07 yıl idi. Mc Gill Ağrı skoru ile Yorgunluk Şiddet Ölçeği skoru (r=-0,18, p=0,42), Jebsen El Fonksiyon Testi (p>0,05,tüm alt parametrelerinde), DASH skoru ( r= 0.01, p=0.95) ve BDE skoru (r=0.21, p=0.18) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı. Pilot çalışmamızda, ağrı ile yorgunluk, depresyon ve fonksiyonellik arasında bir ilişki saptanmamıştır. Bunun olgu grubunda kas iskelet sistemi problemlerinin az olması ve tekstil alanında çalışma sürelerinin kısa olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Tekstil İşçileri, Fonksiyonellik, Yorgunluk, Ağrı, Jebsen El Fonksiyon Testi. 


Keywords: