BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Batuhan BULAN, Ruhşen ALDEMİR ENGİN
TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİMİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AÇILAR KONUSU ÖRNEĞİ
 
Bu araştırmanın amacı, 6.sınıf öğrencilerine yönelik matematik dersindeki açılar konusuyla ilgili olarak geleneksel yöntem, GeoGebra destekli yöntem, dijital oyun destekli yöntem ve dijital hikaye destekli yöntemin öğrencilerin akademik başarılarına etkilerini tespit etmek ve öğrencilerin yöntemlere ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda her sınıf şubesi için farklı eğitim yöntemlerden yararlanılarak 3 hafta boyunca eğitim gerçekleştirilmiştir. Toplam 42 öğrencinin katıldığı bu araştırmada; farklı yöntemlerin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemek için çoktan seçmeli 19 sorudan oluşan başarı testi ön test-son test olarak uygulanmıştır. Başarı testi hazırlanırken geçmiş yıllarda ulusal sınavlarda çıkan sorulardan faydalanılmıştır. Ayrıca eğitim sonrasındaki öğrenci görüşlerini değerlendirmek için dört farklı sınıf şubesine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Formda tüm gruplar için o grupta uygulanan yöntemin avantajları, dezavantajları ve öğrencilerin dersin işlenişine yönelik önerileri olmak üzere üç sorudan vardır. Nicel verilerin analizinde ANCOVA kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz edilmiştir. Sonuçlar teknoloji destekli eğitimin öğrenci başarısını artırdığını göstermiştir. Bununla birlikte en çok GeoGebra destekli eğitim alan sınıfta başarının arttığı belirlenmiştir. Bu bağlamda açılar konusunun öğretiminde GeoGebra destekli yöntemden yararlanmanın diğer yöntemlere kıyasla daha faydalı olabileceği düşünülmektedir. Görüşler incelendiğinde her grup için farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Fakat genel olarak öğrencilerin teknolojiyle ders işlemeye yatkın oldukları belirlenmiştir. Bu ve benzeri çalışmaların teknoloji destekli matematik eğitiminin öğrenciler üzerindeki etkisini incelemek açısından önemli olabileceği düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0003-4383-1296

Anahtar Kelimeler: Açılar, Teknoloji Destekli Eğitim, GeoGebra, Dijital Oyun, Dijital Hikaye 


Keywords: