BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar BAKIR, Mehmet Cem OĞULTÜRK
TEKNO- BELEDİYECİLİK VE HAYAT BOYU ÖĞRENME
 
Bu makalede belediyecilik hizmetlerinin, dijital ve teknolojik gelişmelere uyumu , hayat boyu öğrenme çerçevesinde sunulan eğitsel faaliyetler incelenerek literatür araştırması yöntemi kullanılarak analiz edilecektir. Çalışmanın temel amacı hayat boyu öğrenme ile tekno- belediyecilik kavramlarının uygulamada birbirini tamamlayan ve uyumlu iki eş değer unsur olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada yerel yönetimler konusunda ayrıntılı bilgi verilecek, dijital çağ ve yeterlilikleri konusunda araştırma yapılacaktır. Ayrıca çalışmada hayat boyu öğrenme ve dijital çağ kavramlarının tanımı ve kapsadığı konular derinlemesine irdelenecektir. Çalışmanın sonunda tartışma ve öneriler kısmı mevcuttur. Ayrıca çalışmada makale yazımının gerekçeleri de açıklanmıştır. Yaşadığımız çağın belediyecilik hizmetleri, belediyeden hizmet alan ve veren kurum, kuruluş ve birey arasında, yüz yüze hizmetten ziyade online (çevrimiçi) olması şartlarını barındırmaktadır. Yalnızca belediyecilik hizmetleri değil kamunun tüm hizmetleri bu doğrultuda şekillenmektedir. Bu teknolojik yaklaşım ile kamuda israf engellenmekte, hizmetin kalitesi artmakta, daha ekonomik, etkin ve verimli olmasını sağlanmaktadır. Belediyecilik hizmetleri online olarak sunulduğu ölçüde vatandaşın dijital becerilere sahip olma niteliğinin de buna paralel olarak gelişmiş olması gerekmektedir. Tekno-belediyecilik hizmetlerine katılım sağlanabilmesi vatandaşın dijital uygulamaları kolaylıkla kullanabilmesi ile orantılıdır. Bu noktada belediyeler ile hayat boyu öğrenme iş birliği kapsamında yapılacak olan bilişim hizmeti eğitimleri önem arz etmektedir. Yerel yönetimler kamusal hizmetleri yürütürken halkın yerel ihtiyaçlarını yerine getirmekle mükellef kurumladır. Bu kamusal iş ve işlemleri yürütürken elbette çağın getirdiği tüm yenilikleri kullanarak hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. Kamusal hizmetler çağın getirdiği modern uygulamalara adaptasyonunu sağlamış olmalıdır. Teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen tüm tanıtım, reklam, bilgilendirme ve dijital tabanlı hizmetler mutlaka yeni yüzyılın getirmiş olduğu tüm modern yenilikleri ve uygulamaları kapsayıcı olmalıdır. Kuşkusuz yerel yönetimlerin uygulamalarını gerçekleştirirken yaşadığımız dünyaya ve zamana uyumu ancak bu şekilde sağlanabilir. Makalenin sonuç bölümünde ise tartışmalar ve öneriler mevcuttur. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgınının beraberinde getirdiği online ve dijital hayat, belediyecilik hizmetlerini de derinden etkilemiştir. Vatandaş odaklı düşünüldüğünde tüm bu online yaşama geçiş kuşkusuz her birey için aynı kolaylıkta değildir. Bu bakımdan belediyelerin hem kendi e-belediyecilik hizmetlerinin daha aktif kullanımını sağlamak hem de sosyal belediyecilik anlayışı gereği her yaştan ve her eğitim grubundan bireylere top yekun dijital beceri eğitimleri seferberliği başlatması gerekmektedir. Z kuşağının bile kullanmakta zorlandığı teknolojik gelişmeler artık WİNDOWS OFFİCE programlarının çok ötesindedir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Tekno-Belediyecilik, Hayat Boyu Öğrenme 


Keywords: