BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa ŞEKER
TARİH DERS KİTAPLARININ KAYNAK GÖSTERME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
 
Tarih, sosyal bilimlere ait bir disiplin olarak insanların ve toplulukların kurdukları medeniyetleri, onların insanlığa yaptıkları hizmetleri, insanlar ve toplumlar arasındaki münasebetleri inceler. Bununla birlikte Tarih, belli ilke ve kurallara göre geçmişte meydana gelmiş olayları, bu olayların meydana geliş biçimlerini ve ileride ortaya çıkabilecek durumları yer ve zaman belirterek kronoloji biliminin de ilkelerinden yararlanarak ortaya koyan bir disiplindir. Dolayısıyla tarih bilimi açısından kaynak kullanımı ve kullanılan kaynakların açık bir biçimde belirtilmesi bilimsel bir kural olmakla birlikte hem kaynak sahibinin emeği hem de ilgililerin olaylara yaklaşımı açısından önem arz eder. Buna göre; eğitim-öğretim süreçlerinde yararlanılan bütün materyallerde bu hassasiyetlere riayet edilmesi, ortaya konan eserin ilmi değerini yükselttiği gibi okuyucusuna, ilgi mevzuyla alakalı güven duygusu da telkin edebilir. Her bilimsel çalışma daha önce yapılmış başka araştırmalar ve çalışmalar üzerine inşa edilir. Yararlanılan faaliyetlerin ve çalışmaların bir yayında yer alması sırasında uyulması gereken kurallar vardır. Bu uyulması gereken kuralların da yine belli bir düzen ve intizam içinde verilmesi gerekir. Bilimsel bir araştırma faaliyetini yerine getirme ve gerçekleştirme aşamasında farkına vararak veya varamayarak yapılan bazı yanlışlar, bir araştırmanın güvenilirliğini zedelediği gibi ilgili çalışma alanına da zarar verebilir. Ders kitapları da diğer kaynaklar gibi bilimsel materyallerdir. Dolayısıyla bu kitaplarda metin içi ve kaynakçada dikkat edilmesi gereken kurallara özen gösterilmesi elzemdir. Bu araştırmada; 10. sınıf Tarih ders kitaplarında metin içi ve kaynakçada bilimsellik ilkesine riayet edilip edilmediği, ders kitabı hazırlama ilkesine uyulup uyulmadığı araştırılmıştır. Araştırma için doküman incelemesi yapılmış olup halen yürürlükte olan ders kitapları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Ders Kitabı, Kaynak, Kaynak Gösterme, Kaynakça 


Keywords: