BİLDİRİ DETAY

Aytül ÜRET,Remziye CEYLAN
STEM EĞİTİMİNİN ANAOKULUNA DEVAM EDEN 5 YAŞ ÇOCUKLARININ YARATICILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bu araştırmada STEM eğitiminin 5 yaş çocuklarının yaratıcılıkları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul ilinde bulunan bağımsız bir anaokuluna devam eden toplam 30 çocuk oluşturmuştur. Ön test-son test-kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılan araştırmada, Milli Eğitim programı ile birlikte STEM eğitimi etkinlikleri uygulanan deney grubu ile sadece Milli Eğitim programı uygulanan kontrol grubu yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Kişisel Bilgi Formu" ve "Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel A ve B Formu" kullanılmıştır. Uygulama öncesi “Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel A Formu” her iki gruba ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubunda yer alan çocuklara haftada üç defa olmak üzere 8 hafta boyunca STEM eğitimi etkinlikleri uygulanmıştır. Kontrol grubunda olan çocuklar ise MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre sürdürülen günlük eğitim- öğretim etkinliklerine devam etmiş, herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Etkinlik uygulamalarının sonunda her iki gruba son test olarak “Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel B Formu” uygulanmıştır. Dört hafta sonrasında da deney grubuna aynı test kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda deney ve kontrol grubu Torrance Yaratıcı Düşünme Testi ön-test/son-test toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Sonuçlar STEM eğitiminin anaokuluna devam eden 5 yaş çocuklarının yaratıcılıkları üzerindeki etkisinin olumlu yönde olduğunu ve bu etkinin kalıcı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Yaratıcılık, Okul Öncesi Eğitim 


Keywords: