BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed Bahadır SANDIKÇI, Metin YILDIZ, Abdurrahman KIRTEPE
SPOR-SPORTİF EĞITIM UZMANLARININ ÖZ LIDERLIK DAVRANIŞLARININ İŞ TATMIN DÜZEYLERI İLE İLIŞKISI (DOĞU ANADOLU BÖLGESI ÖRNEĞI)
 
Bu çalışmanın amacını Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Spor-Sportif Eğitim Uzmanlarının öz liderlik davranışlarının iş tatmin düzeyleri ile ilişkisini belirlemek oluşturmuştur. Araştırmada ölçeklerin uygulanabilmesi ve verilerin toplanabilmesi için Fırat Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’ndan 31.03.2021 tarih ve 08/10 sayılı karar ile onay alınmıştır. Araştırmanın evreni Doğu Anadolu Bölgesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan olmak üzere 230 Spor-Sportif Eğitim Uzmanından oluşmaktadır. Araştırmada, örnekleme 230 sportif eğitim uzmanından 158’i kolayda örnekleme yöntemiyle dâhil edilmiş ve çevrim içi uygulamalarla katılımcılara ulaşmıştır. Çalışmada “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak katılımcıların demografik özellikleri, “Öz Liderlik Ölçeği (Self-Leadership Questionnaire-SLQ)” ve “İş Tatmin Ölçeği” kullanılarak diğer araştırma verileri toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 25 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Nitel değişkenler için frekans ve yüzde değerleri, nicel değişkenler için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri sunulmuştur. İki kategorili nitel değişkenlerle nicel değişkenler arasındaki karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Araştırmada p değeri 0,05’ten küçük bulunması durumunda anlamlı kabul edilmiştir. Sonuç olarak; Spor-sportif eğitim uzmanlarından cinsiyeti kadın olanların kendi kendine konuşma konusuna erkeklerden daha fazla odaklı oldukları ve bu durumun öz liderlik düzeyleri üzerinde etkili olduğu, ama cinsiyetin iş tatmin düzeylerini etkilemediği, kadrolu çalışan uzmanların sözleşmeli çalışan uzmanlara göre kendilerini yaptıkları işe daha iyi motive ettikleri ve öz liderlik duygularının daha iyi durumda olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Spor-Sportif Eğitim Uzmanı, Öz Liderlik, İş Tatmini 


Keywords: