BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bekir Furkan TÜZER, Havva DEMİREL
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ADAY ÖĞRENCİLER İLE KESİN KAYIT HAKKI KAZANMIŞ ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına katılan adayların problem çözme becerileri ve öğrenilmiş çaresizlik düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada problem çözme beceri ölçeği ile öğrenilmiş çaresizlik ölçeği kullanılmış olup toplamda 1325 kişi ve sınavı kazanan 200 kişi üzerinde uygulanmıştır. Verileri analiz etmek için t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Analizlerin sonuçlarına bakıldığında cinsiyet, yaş, lise türü, spor türü ve okulu kazanan erkek öğrencilerin kazanamayan erkek öğrencilere göre problem çözme beceri düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Fakat daha önce kurs alma, sporculuk, kazanma gibi faktörlerde ve okulu kazanan bireylerin ilk ve son ölçümleri incelendiğinde belirgin farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca okulu kazanan kadınların kazanamayan kadınlara göre problem çözme beceri puanlarına bakıldığında da anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Adayların öğrenilmiş çaresizlik puanlarına bakıldığında ise cinsiyet, yaş, daha önce kurs alma, spor türü, okulu kazananların ilk ve son test sonuçlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Fakat sporculuk, lise türü, kazanma gibi faktörlerde anlamlı düzeyde farklılıklar görülmüştür. Okulu kazanan kadınların kazanamayan kadınlara göre öğrenilmiş çaresizlik düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca okulu kazanan erkeklerin kazanamayan erkeklere göre öğrenilmiş çaresizlik puanlarında farklılıklar bulunmuştur. Sonuç olarak hayatın her aşamasında karşılaşılan problemlere yönelik geliştirilen problem çözme becerileri sayesinde bireylerin öğrenilmiş çaresizlik duygusuna kapılmadan başarıya ulaşabilecekleri görülmektedir. Ayrıca yaşam boyu karşılaşılan problemlere karşı öğrenilmiş çaresizlik duygusunun yaşanmaması için bireylere problem çözme becerilerini geliştirici eğitimlerin verilmesi, düzenli spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve bu eğitimlerin sporla desteklenmesi gerekmektedir. Bilgilendirme: Bu çalışma yazara ait aynı konu başlıklı tezinden üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kazanma ve kaybetme, Öğrenilmiş çaresizlik, Özel yetenek sınavı, Problem çözme becerileri, Spor. 


Keywords: