BİLDİRİ DETAY

Merve ÇAVDAROĞLU, Nurper ÖZBAR, Engin EFEK
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BATIL İNANÇLARININ DAVRANIŞ VE MOTİVASYONLA İLİŞKİSİ
 
Çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin batıl inançlarının ve davranışlarının motivasyonlarıyla ilişkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluştururken; örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılmış 70 kadın ve 132 erkek olmak üzere toplam 202 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların bazı demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanmış kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Batıl inançlarını ve davranışlarını belirlemek için Buhramn ve ark. (1982) tarafından geliştirilen ve Barut (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Sporda Batıl İnanç ve Davranış Envanteri” kullanılmıştır. Bununla birlikte, davranış ve motivasyon arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Willis (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından yapılan “Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada motivasyon toplam puanları ve batıl davranış kullanım sıklıkları, motivasyon toplam puanları ve batıl davranış kullanım sıklıkları arasındaki korelasyonun analiz edilmesinde Spearman korelasyonu, bağımsız iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi, bağımsız ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında Kruskall Wallis testi ve iki kategorik değişkenin düzeyleri arasındaki ilişkinin test edilmesinde ki-kare analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, cinsiyet değişkeninde motivasyon alt boyutu olan güç gösterme güdüsü boyutunda erkek sporcuların kadın sporculara oranla anlamlı farklılık oluştururken spor türü değişkeninde batıl inançlardaki davranışların alt boyutu olan uğurlu sayılan nesneler, takım davranımlar boyutları ve motivasyon ölçeğinin alt boyutları olan güç gösterme güdüsü, başarıya ulaşma güdüsü boyutları arasında istatistiksel açıdan kuvvetli bir anlamlılık olduğu gözlenmiştir. Genel olarak, batıl inançlardaki davranışlar ile motivasyon arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor, batıl inanç, davranış, motivasyon 


Keywords: