BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KORKMAZ, Gülsen DEMİR
SOSYOLOJİ BAĞLAMINDA İŞ AHLAKI: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ
 
Çalışma sosyolojisi ve iş etiği, iş ortamındaki sosyal dinamikleri ve etik hususları incelemek için kesişen iki disiplindir. Bu çalışmanın amacı etik karar verme ve kurumsal sosyal sorumlulukta sosyolojik bakış açılarını birleştirmenin önemini vurgulayarak çalışma sosyolojisi ve iş etiği arasındaki ilişkinin araştırılması şeklindedir. İş uygulamalarını şekillendiren sosyal yapılar, güç dinamiklerini ve kültürel bağlamları anlamada çalışma sosyolojinin rolünü vurgulamaktadır. Çalışma sosyolojisi, kuruluşların toplumla nasıl etkileşime girdiğine, sosyal normların ve değerlerin iş davranışı üzerindeki etkisine ve ticari faaliyetlerin çeşitli paydaşlar üzerindeki etkilerine ilişkin içgörü sağlar. İşletmeler, sosyolojik bakış açılarını dahil ederek eylemlerinin sosyal sonuçlarını daha iyi anlayabilir ve bilgiye dayalı etik kararlar alabilir. Sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamalarını teşvik etmede iş etiğinin önemini oldukça fazladır. İş etiği, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde ahlaki ilkelerin ve değerlerin incelenmesini içermektedir. Kurumsal yönetişim, adil rekabet, çalışan hakları, çevresel sürdürülebilirlik ve paydaş katılımı gibi alanları içine alır. Etik anlamda iş uygulamaları yalnızca uzun vadeli kurumsal başarıya katkıda bulunmaz, aynı zamanda güven, itibar ve sosyal meşruiyeti de geliştirmektedir. Bu çalışmada yöntem olarak çalışma sosyolojinin iş etiği alanına nasıl katkıda bulunabileceği yönündeki literatür çalışmaları incelenmiş ve yorumlanmıştır. Çalışma sosyolojisi ve iş ahlakını bütünleştirmenin pratik sonuçları derlenerek çalışmaya yansıtılmıştır. Sosyolojik teoriler ve araştırma yöntemleri, organizasyonlarda etik davranışı şekillendiren sosyal güçlerin daha derin bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmıştır. Etik karar vermeyi etkileyebilecek sosyal eşitsizlikler, güç dinamikleri ve kültürel önyargıları belirlemeye yardımcı olan boyutlar çalışmada değerlendirilmiştir. Ayrıca işletmeler, ortaya çıkan sosyal eğilimleri belirlemek, toplumsal beklentileri önceden tahmin etmek ve sosyal zorlukları proaktif bir şekilde ele almak için sosyolojik araştırmalardan yararlanılmıştır. Sosyolojik bakış açıları ayrıca sosyal sorumluluk, sosyal adalet ve sosyal etki değerlendirmesi ile ilgili konulara yönelik çalışmalara ışık tutarak fayda yaratılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak; çalışma sosyolojisi ve iş etiğini uyumlu hale getirmedeki zorlukları ve karmaşıklıklarını kabul etmek gerektiği görülmektedir. Ekonomik çıkarları, paydaş taleplerini ve toplumsal beklentileri dengelemek, dikkatli değerlendirme ve etik muhakeme yapmanın bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Kültürel farklılıklar, yasal çerçeveler ve sektörlere özgü bağlamlar, çeşitli iş ortamlarında etik karar vermeyi daha da etkili kılmaktadır. Çalışma sosyolojisi ve iş etiğinin entegrasyonu, kuruluşların karmaşık sosyal ortamda gezinmesi ve sorumlu iş uygulamalarını teşvik etmesi için oldukça önemli olduğunu göstermektedir. İşletmeler, sosyolojik bakış açılarını dahil ederek, operasyonlarının temelini oluşturan sosyal dinamikler ve etik hususlar hakkında daha derin bir anlayış kazanmalıdırlar. Bu anlayış, onların bilinçli etik kararlar almalarını, paydaşlarla ilişki kurmalarını ve topluma olumlu katkıda bulunmalarına fayda sağlayacaktır. Genel olarak kuruluşlar ve işletmeler, çalışma sosyolojisi ve iş etiğini benimseyerek sürdürülebilir iş uygulamalarını teşvik edebilir, etik standartları sürdürebilir ve hem hissedarlar hem de genel olarak toplum için değer yaratabilirler. ORCID NO: 0000-0001-7925-5142

Anahtar Kelimeler: İş Etiği, Çalışma Sosyoloji, İş Ahlakı, Toplum, İşletme, Çalışanlar 


Keywords: