BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Metin KAYA
SOSYAL MEDYANIN OKUL KÜLTÜRÜ ALGISI: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ
 
Toplumda yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel yenilikler örgüt kültürünün değişimine neden olmaktadır. Başka bir açıdan örgüt kültürdeki değişimler toplumsal yeniliklere neden olmaktadır. Toplumlar ve örgütler karşılıklı etkileşim içindedir (Şişman, 2007). Okullar önceden belirlenmiş eğitsel amaçları gerçekleştiren örgütlerdir (Demirtaş, 2010). Okulların kendilerine özgü kültürleri vardır. Bu kültür okul kültürü olarak adlandırılmaktadır (Çelik, 2009). Okul kültüründeki değişimler toplumsal değişimlere neden olmaktadır. Yine benzer şekilde toplumsal değişimler okul kültüründe değişimlere neden olmaktadır. Toplumda ön plana çıkan önemli değişimlerden birisi bilgi ve teknoloji alanındaki değişimlerdir. Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan değişimlere paralel olarak bireyler bilgi ve iletişim teknoloji araçları ile iç içe yaşamaktadırlar (Dikkaya ve Aytekin 2019). Bilgi ve iletişim araçları içerisinde sosyal medya önemli bir yer tutmaktadır (Öztürk ve Talas, 2015). Sosyal medya bireylerin duygu, düşünce ve deneyimlerine ilişkin içerik ürettikleri bir alandır (Gürel ve Yakın, 2007; Tokel, Başer ve İşler, 2013; Vural ve Bat, 2010). Sosyal medyanın ürettiği içerikler okul faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bireyler okul faaliyetlerine ilişkin duygu, düşünce ve deneyimlerini sosyal medya aracılığı ile yansıtmaktadırlar. Okul faaliyetleri okul kültürü ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla sosyal medyaya yansıyan deneyim ve düşünceler bireylerin içerisinde bulundukları okul kültürünü yansıtmaktadır. Okullar amaçları, yapıları ve işlevleri, etkileşim biçimlerine göre çeşitli değerlere odaklanmaktadır. Okulların odaklandığı değerlere göre farklı okul kültürü tiplerinden söz edilmektedir (Demirtaş, 2010; Sezgin, 2010). Okulların içesinde bulunduğu kültürün belirlenmesi okul yönetimi acısında önemlidir. Bu çalışmanın amacı sosyal medya yazarlarının okul kültürü algılarını incelemektedir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenojik desene göre tasarlanmıştır. Bu çalışmanın verilerine ekşi sözlük sosyal medya sitesinden erişilmiştir. Veriler 2016-2020 yılları arasını kapsamaktadır. Sosyal medya yazarlarının ürettiği 31 yorum incelemeye alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Okulların örgütsel kültür tiplerine ilişkin frekans analizleri yapılmıştır. Bu çalışmanın bulguları ışığında sosyal medya katılımcı yazarlarının sunduğu okul kültürü, işbirlikli ve kontrolcü bir okul kültürünü yansıttığı bulgulanmıştır. Öte yandan sosyal medya yazarlarının okullardaki rekabet ve adhokratik kültüre nadir vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçların doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. Okulların yaratıcılık, yenilik ve rekabet kapasitelerini artırmak amacıyla stratejik planlar geliştirilmedir. Okullarda periyodik hazırlanan stratejik planlar sözü edilen değerler odağa alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Okul kültürü, Örgüt kültürü tipi 


Keywords: