BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hande ALBAYRAK, Aslıhan AYKARA
SOSYAL HİZMET UZMANLARININ DANIŞMANLIK ROLÜNE DERİNLEMESİNE BİR BAKIŞ
 
Danışmanlık, bugün birçok bilim alanında kullanılan bir kavramdır. Bu çalışmada psiko-sosyal açıdan özellikle psikiyatri, psikoloji, sosyal hizmet ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi alanlarda kullanılan danışmanlık kavramı konu edilmiştir. Literatürde danışmanlık terimi farklı meslek grupları tarafından ve sık sık terapi terimi ile birbirlerinin yerine kullanıldığı için sosyal hizmet uzmanlarının danışmanlık rolünün derinlemesine tanımlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Sosyal hizmette danışmanlık, insanların iyilik hallerinin sağlanması için var olan sorunları karşısında gereksinimlerinin karşılanmasına destek olma faaliyetlerini içermektedir. Bu kapsamda bireylerin kendi güç ve kaynaklarını kullanabilmeleri, haklara ve toplumdaki kaynaklara dair bilgilenmeleri ve bunlardan yararlanarak güçlenmeleri, özgürleşmeleri ve baş etme stratejilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıların bütüncül olarak gereksinimlerinin karşılanmasında destek sunmanın sadece bir yolu olarak danışmanlık rolünü kullanırlar. Bu yüzden sosyal hizmet uzmanlarının danışmanlık rolünün tam anlamıyla anlaşılabilmesi için birçok yönüyle danışmanlık kavramının açıklanmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu derleme çalışmasında sosyal hizmet uzmanlarının danışmanlık rolünün tanımına, danışmanlık ve psikoterapinin ayırıcı noktalarına ve danışmanlık sürecindeki bireylerin olası kazanımlarına yer verilecektir. Bu sayede sosyal hizmet uzmanlarının danışmanlık rolünün kapsamı ve sınırlılıkları tanımlanmış olacaktır. Bu çalışma özellikle sağlık, adalet, eğitim gibi alanlardaki farklı kuruluşlarda multi-disipliner çalışmalar yapan çeşitli profesyonellerin, sosyal hizmet uzmanlarının ve sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal hizmet uzmanlarının danışmanlık rolünün boyutlarına dair anlayış kazanmalarına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, danışmanlık, sosyal hizmet uzmanları 


Keywords: