BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih PALA
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN EĞİTSEL DİJİTAL OYUN TASARIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 
Eğitsel oyunların, sözel ağırlıklı olan ve öğrencinin sıkıldığı sosyal bilgiler eğitimine önemli katkısı olduğu söylenebilir. Eğitsel oyunlar sosyal bilgiler eğitiminde öğrencileri derse motive ederek derse olan katılımlarını artırmanın en iyi yollarından biridir. Sosyal bilgiler eğitiminde eğitsel oyun kullanımı öğrenmeye yönelik güdülenmelerini arttırmakta, sosyal bilgiler dersi konularıyla ilgili soyut konulara dair somut deneyimler yaşatmaktadır. Sosyal bilgiler eğitiminde eğitsel dijital oyun kullanımının daha etkili bir sosyal bilgiler öğretimi sağlayacağı söylenebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretiminde kullanılan eğitsel dijital oyun tasarım sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2021-2022 eğitim öğretim yılında Erzurum ili Oltu ve Narman ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi kurumlarda görev yapan 21 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve sosyal bilgiler öğretmenlerin yapmış olduğu çalışmalar incelenmiştir. Katılımcılar 10 hafta süren Sosyal bilgiler öğretimini amaçlayan bir eğitsel dijital oyun tasarlama sürecine dahil edilmişlerdir. Çalışmada nitel verilerin yanı sıra katılımcıların hazırladıkları oyunlar da analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre, eğitsel dijital oyun tasarlama sürecinin akademik alanda en çok problem çözme becerilerini geliştirdiğini, yaratıcılık kazandırdığını, sosyal bilgiler eğitimi alanında teknolojiyi kullanabilme yeterlilikleri geliştirdiğini; teknoloji yeterliliği bağlamında sosyal bilgiler öğretmelerinin en çok teknoloji kullanma yeterliliği kazanma noktasında gelişim gösterdiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler öğretimi, eğitsel dijital oyun, öğretmen görüşleri 


Keywords: