BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büket ŞEREFLİ, Erdi ERDOĞAN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ E-PORTFOLYO KULLANIMLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
 
Dijitalleşen dünya eğitim-öğretim süreçlerinde ciddi bir dönüşüm yaratmıştır. Değerlendirme süreçleri de bu etki alanı içine dâhil olmuştur. 2005 yılında yayımlanan yeni öğretim programlarıyla yapılandırmacı eğitim anlayışı ışığında bireylerin süreç odaklı değerlendirilmesi gerekliliği belirmiştir. Portfolyo değerlendirme de süreçsel değerlendirme anlayışında önemli bir değerlendirme biçimi olarak nitelendirilmiştir. Fakat günümüzdeki dijital dönüşümle birlikte portfolyo da yerini elektronik portfolyoya (e-portfolyo) bırakmaya başlamıştır. Bu nedenle, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıflarına gitmeden önce e-portfolyoya ilişkin deneyimlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının elektronik portfolyo (e-portfolyo) sürecine yönelik deneyimlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, araştırma nitel araştırma temelinde durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 10 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak odak grup görüşmesi, araştırmacı günlüğü ve yansıtma raporlarından yararlanılmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen veriler nitel içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda e-portfolyo kullanımının Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına akademik öz düzenleme, kalıcı öğrenme, zamanı verimli kullanma, iş yükünü azaltma, sınav kaygısını önleme, değerli hissetme, beceri, değer ve yeterlilik kazanımı gibi kişisel; ürün düzenleme, depolama ve koruma, ürüne erişim ve maliyeti azaltma gibi dijital etkilerde bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra e-portfolyo sürecinde akran ve akademisyen-öğrenci etkileşiminin ön plana çıktığı sonucuna da ulaşılmıştır. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının e-portfolyo sürecinde teknoloji okuryazarlığı ve yabancı dilbilgisi yeterlikleri gibi birey kaynaklı, internet bağlantısı ve teknolojik donanımdan kaynaklanan aksaklıklar gibi teknoloji kaynaklı sorunlarla karşılaştıkları ulaşılan diğer sonuçlardır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, e-portfolyo, durum çalışması, öğretmen adayı. 


Keywords: