BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erdi ERDOĞAN, Büket ŞEREFLİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: BEŞ ÖĞRETMENİN YOLCULUĞU
 
Teknolojinin eğitim süreçlerine dâhil olması öğretmenlerin yeterliklerinin farklı bir açıdan incelenmesine neden olmuştur. Bu nedenle, öğretmenlerin öğretim teknolojisini nasıl kullandıkları ve derslerine nasıl dâhil ettikleri incelenmesi gereken önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Fakat bu yeterlilik birçok deneyim ekseninde şekillendiği için öğretmen yaşantılarının derinlemesine incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bunu sağlamak için öğretmenlerin öğretim teknolojisi deneyimleri kronolojik sıraya uygun bir biçimde ortaya konulmalı ve bütünsel bir biçimde değerlendirilmelidir. Bu çalışmanın amacı da sosyal bilgiler öğretmenlerinin kişisel deneyimlerinin öğretim sürecinde teknoloji kullanımına yönelik etkisini incelemektir. Çalışma nitel araştırma modellerinden anlatı araştırması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya beş sosyal bilgiler öğretmeni dâhil edilmiştir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında üç oturum süren görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde ise katılımcıların hikâyelerini oluşturmak için “Üç Boyutlu Anlatı Araştırması Çerçevesi” ve katılımcı hikâyelerinden elde edilen bulguları sistematik olarak sunmak için tematik analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrenim süreçlerinde teknolojik imkânlarının kısıtlı olduğu, lisans öğrenimleri sürecinde yeterli donanıma erişim sağlayamadıkları ancak bu kısıtlı imkânlara rağmen mesleki hayata başladıktan sonra kendi ilgi ve merakları doğrultusunda teknoloji kullanım becerilerini geliştirebilecekleri ortaya çıkmıştır. Mesleki deneyim yılı fazla olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin eksikliklerini fark etme, giderme ve işbirliği yapmada istekli oldukları böylece öğretim teknolojilerini daha etkili kullandıkları ulaşılan bir başka sonuçtur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler öğretmeni, Anlatı araştırması, Öğretim teknolojisi 


Keywords: