BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Harun CEYLAN, Mehmet Akif ERDENER
SON YILLARDA EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA ETİK LİDERLİK MODELİ ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı eğitim yönetimi alanında son yıllarda etik liderlik modelleri üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların genel bir örüntüsünü oluşturmaktır. Etik liderlik modeli ile ilgili YÖK Ulusal Tez Merkezinde bulunan akademik çalışmaların zamanla oluşan değişimi ve eğilimleri incelenecektir. Ulusal Tez Merkezinde 2013-2023 yılları arasında eğitim yönetimi alanında liderlik anahtar kelimesiyle yapılan arama sonucunda 126 adet lisansüstü çalışmaya ulaşılmıştır. Bu 126 çalışmadan 11 tanesi etik liderlik modeli üzerine yazılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan çalışmalar tür ve sayıları, yayınladığı yıllar, hazırlandığı üniversiteler, alanları, danışman unvanları çerçevesinde analiz edilecektir. Çalışmalar bibliyometrik analiz kullanılarak yapılacaktır. Literatürde liderliğin tanımı ve modellerine ilişkin birçok teorik ve ampirik yazın bulunmaktadır. Liderlik kavramının ve türlerinin farklı yazarlar ve araştırmacılarca, farklı bilim dallarında, değişik açılardan yapılan farklı tanımlamaları bulunmakla beraber, üstünde ortak bir karara varılmış tek bir liderlik tanımı bulunmamaktadır. Liderliğin önemi ve popülaritesi yanında günümüz dünyasının her alanında başarıyı daha etkin kılmak için liderlik modelleri konusunun da önemi büyüktür. Liderlik modellerinden biri olan etik liderliğin, topluluklar üzerinde etik yönetim anlayışını oluşturarak çalışanların hatalı davranışlarda bulunmasına karşı önemli bir koruyucu etken olduğu belirtilmektedir. Etik liderlik, kişisel ilişkilerde veya eylemlerde uygun davranışlar ortaya konulması şeklinde tanımlanmaktadır (Yang, 2014, s. 514). Türkiye’de etik liderlik ile ilgili yapılan çalışmaların 2000 ‘li yıllardan itibaren artış gösterdiği ve halen çalışmaların devam ettiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Etik Liderlik, Bibliyometrik Analiz, Liderlik Modelleri. 


Keywords: