BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şükriye KURNAZ
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YEMEK YEME ALIŞKANLIKLARINI KAZANDIRMADAKİ ROLLERİ
 
Son zamanlarda çocuklarda beslenme kaynaklı kaza haberleri artmış durumdadır. Bunun yanında genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan birçok yeme bozukluğununda mevcut olduğu söylenebilir. Gözlemlenen ortam bize öğrencilerin yemek yeme becerisinde sorunlar olabileceği konusunda sinyal vermektedir. Hazır yiyecek tüketiminin yaygınlaşması, dengesiz ve düzensiz beslenmenin artması sınıflarımızda buna yönelik eylem planları hazırlama konusunda zorunlu kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı “sınıf öğretmenlerinin doğru yemek yeme alışkanlıklarını kazandırmadaki rolleri”ni belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni benimsenmiştir. Bunun için araştırma desenleri dikkatli bir şekilde incelenmiş, araştırmanın amacına ve doğasına en uygun model olarak düşünülen olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni, kişilerin farkında oldukları ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan 15 gönüllü sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak görüşme tekniğine başvurulmuştur. Bunun için araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede, görüşülen kişinin görüşme sırasında vereceği tepkilere bağlı olarak açık uçlu, başka seçeneklerde sunularak, görüşme formu daha esnek bir şekilde hazırlanır. Görüşmeler ortalama olarak 10-25 dakika sürmüştür; görüşmeci ve görüşülen kişinin yalnız olduğu sessiz bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler bittikten sonra kaydedilenler yazıya dökülmüştür. Elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sürecinde, alan içinden uzman görüşleri alınarak kodların kategorilerle anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı noktasında değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğretmenlerin öğrencilere doğru yemek yeme alışkanlıkları ile ilgili sistemli bir bilgi akışı sağlamadıkları, yönlendirmelerinin telkinle ve örneklerle sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamında, öğretmenlere doğru yemek yeme alışkanlığı ile ilgili eğitimlerin uygulamalı olarak verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yemek yeme, alışkanlık, sınıf öğretmenleri 


Keywords: