BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine SEZGİN, Hayrunnisa DAĞDEVİREN, Ebru ÜNAY
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAPSAYICI EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Eğitim, yasalarla da desteklenen temel bir haktır. Herkes için eğitim anlayışıyla ortaya çıkan kapsayıcı eğitim UNESCO tarafından “öğrenenlerin farklı gereksinimlerine, onların eğitime, kültüre ve topluma katılımını artırarak ve eğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak cevap verme süreci” olarak tanımlanmaktadır ve dezavantajlı olarak nitelendirilen tüm gruplara odaklanarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Kapsayıcı eğitim ile ilgili ilk yasal belge olan 2006 tarihli Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmede fırsat eşitliği temelinde, ayrımcılık yapılmaksızın herkes için eğitim anlayışı vurgulanmaktadır. Sözleşmeleri imzalayan taraf devletlerden eğitim hizmetlerini her seviyede yetersizliği olan tüm öğrencileri kapsayacak şekilde düzenlemeleri istenmektedir. Sözleşmenin Türkiye tarafından 2007 yılında imzalanıp 2009 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte kapsayıcı eğitime yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Kapsayıcı bir toplum yaratmak istiyorsak, okullarda kapsayıcı bir kültür geliştirmek hayati önem taşımaktadır. Kapsayıcı bir okul kültürü yaratmada temel unsurların başında öğretmenler gelmektedir. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda kapsayıcı eğitim uygulamalarında yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde fenomenolojik desen ile yürütülen çalışmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yozgat ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ilkokullarda görev yapmakta olan dokuz sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler araştırmacılar tarafından sınıf öğretmenlerinden randevu alınıp telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm görüşmeler katılımcıların izni doğrultusunda ses kaydına alınmıştır. Veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir ve elde edilen bulgular kongrede sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı eğitim, bütünleştirme, sınıf öğretmeni 


Keywords: