BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Olcay GÜRSES, Furkan ÇUHADAR,Şeyma GÜNEŞ, Sultan TAŞ, Orhan ÇAKIROĞLU
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDE KULLANDIKLARI STRATEJİLERİN İNCELENMESİ
 
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgi giderek artmaktadır. Bilgi edinme kaynaklarının türü ve sayısı giderek artsa da bilgi edinmede her zaman okuma becerisine ihtiyaç duyulmaktadır. Okuma dikkati yoğunlaştırmayı, gördüğümüz sembolleri anlamlandırmayı ve daha üst bilişsel becerileri harekete geçirmeyi gerektiren karmaşık bir süreçtir. Okuma becerisi ile okuduklarımızı anlarız ve ön bilgilerimiz ile birleştirerek yeni anlamlar oluştururuz. Okumanın temel amacı olan anlama ulaşmanın yolu en az çaba ile okumayı gerçekleştirmektir. Bu noktada en az çaba ile okuma, akıcı okuma becerilerinin gelişimine bağlıdır. Akıcı okuma becerisinin gelişimi ilk okuma yazmayı öğrenme ile başlayıp bireyin özellikleri ve öğrenmenin niteliğine bağlı olarak devam etmektedir. Öğrenmenin niteliği noktasında akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesinde sınıf öğretmenlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin akıcı okuma becerisini geliştirmek için kullandıkları stratejilerin incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını Karadeniz bölgesinde ilkokul kademesinde çalışan toplam 8 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile uzman görüşü alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve verilerin geçerlilik ve güvenilirlik sağlama aşaması araştırma ekibi tarafından tamamlanmıştır. Elde edilen veriler, bulgu ve yorumlama aşamasında olup daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akıcı okuma, Sınıf öğretmeni, Yarı yapılandırılmış görüşme 


Keywords: