BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kerem DİNÇEL, Osman Eray UZUNOSMANOĞLU, Dilek TEKİNÖZDEMİR, Aybüke METİN İLERİ, Orhan ÇAKIROĞLU
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANDIKLARI STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerinin akıcı okuma becerilerini değerlendirirken kullandıkları stratejilerin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcıları toplam 8 adet sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada nitel desen kullanılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak tasarlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde sorular araştırmacı tarafından önceden hazırlanır fakat görüşme süreci içerisinde görüşmedeki sorulara ek olarak farklı sorular sormak gerekebilir. Bu sebeple katılımcılara soruların yeniden düzenlenebilmesi anlamında kısmi esneklik fırsatı da sunmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile uzman görüşü alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, araştırmacılar tarafından seçilen ve yaş, cinsiyet, mezun olunan üniversite, kıdem yılı ve sınıf mevcudu gibi bilgileri alınan sınıf öğretmenleri ile yapılmıştır. Bu sayede çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yanıtları arasında oluşabilecek farklılıkların sebeplerinin bu faktörlere bağlı olarak açıklanabilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme tekniği ile 2021-2022 eğitim öğretim yılında hâlihazırda görev yapmakta olan, okuma yazma öğretimi gerçekleştirmeye devam eden sınıf öğretmenlerinden seçilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve verilerin geçerlilik ve güvenilirlik sağlama aşaması araştırma ekibi tarafından tamamlanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin verdiği yanıtlardan yola çıkılarak, öğrencilerin akıcı okuma becerilerini değerlendirme konusunda kullandıkları stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen veriler, bulgu ve yorumlama aşamasında olup daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Akıcı okuma, Okuma becerileri, Akıcı okuma stratejileri 


Keywords: