BİLDİRİ DETAY

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Sinan GİRGİN
SINIF ÖĞRETMENLERİ VE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesidir. Bu temel amaca bağlı olarak belirlenen alt amaçlar şu şekildedir: 1.Sınıf öğretmenlerinin umutsuzluk düzeyleriile diğer branş öğretmenlerinin umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2.Öğretmenlerin umutsuzluk düzeylerine düzeydedir? 3.Öğretmenlerin umutsuzluk düzeylericinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 4. Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 5. Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri yaşa göre farklılaşmakta mıdır? 6. Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri mesleki kıdeme göre farklılaşmakta mıdır? 7. Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri görev yaptığı okuldaki kıdemine göre farklılaşmakta mıdır? 8. Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri görev yaptığı branşına göre farklılaşmakta mıdır? 9. Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri görev yaptığı eğitim kademesine göre farklılaşmakta mıdır? Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Küçükçekmece, Bağcılar, Avcılar ve Esenyurt ilçelerindegörev yapan sınıf öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Küçükçekmece, Bağcılar, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde görev yapan uygun/kazara örnekleme metoduyla seçilen 141 sınıf öğretmeni ve 156 diğer branş öğretmenleri olmak üzere toplam 297 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve“Beck Umutsuzluk Ölçeği(BUÖ)”kullanılmıştır. BUÖ Beck, Lester ve Trexler (1974) tarafından bireyin geleceğe dair olumsuz beklenti seviyesini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye çevirisi Seber (1991) tarafından yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmış, iki gözenekli değişkenlerde bağımsız grup T testi, üç ve daha fazla gözenekli değişkenlerde tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şöyledir: Öğretmenlerin genel umutsuzluklarında hafif düzeyde umutsuzluk olduğu; “Beck Umutsuzluk Ölçeği”nin gelecek ile ilgili duygular ve beklentiler alt boyutunda, motivasyon kaybı altboyutunda ve umut alt boyutunda umutsuzluğun tamamen olmadığı görülmüştür.Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri“Beck Umutsuzluk Ölçeği”nin umut alt boyutunda eğitim kademesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılık ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri ile lisede görev yapan öğretmenler arasında ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri lehinedir.İlkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin lisede görev yapan öğretmenlere göre daha umutlu oldukları söylenebilir. Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri cinsiyet, eğitim durumu, yaş, mesleki kıdem, görev yaptığı okuldaki kıdem, branş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Branş öğretmeni, Umutsuzluk, Umutsuzluk düzeyi 


Keywords: