BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Asiye TOKER GÖKÇE, Bilal KOÇ
SINIF ÖĞRETMENİ SİNİZM YAŞARSA: BİR İLKOKULDA YAŞANAN SİNİZMİN İNCELENMESİ
 
Örgütsel sinizm bireylerin çalıştıkları örgüte yönelik olumsuz inanç, duygu ve davranışları içeren bir tutumdur (Dean vd., 1998). Örgütsel sinizm yaşayan bireyler çalıştıkları örgütün kararlarına karşı bir inançsızlık, niyetlerine güvenmeme, yöneticilerinin gerçek karakterlerini yansıtmadıklarını düşünürler. Örgütsel sinizm, örgüt ve birey üzerinde negatif yönde sürekli bir etki oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin yaşadığı sinizmi ve bu durumun öğretmenlerin mesleğini icra etmelerine yansımasını ortaya koymaktır. Araştırmanın alt problemleri “Sınıf öğretmenleri örgütsel sinizmi nasıl yaşamaktadır?”, “Sınıf öğretmenlerinin yaşadığı örgütsel sinizmin nedenleri nedir?”, “Sınıf öğretmenlerinin yaşadığı örgütsel sinizm eğitim öğretim faaliyetlerine nasıl yansımaktadır?”, “Sınıf öğretmenlerinin yaşadığı örgütsel sinizminin okul yönetimi, meslektaşları, veliler ve diğer okul çalışanları ile ilişkisine nasıl yansımaktadır?”, “Sınıf öğretmenlerinin yaşadığı örgütsel sinizmi ortadan kaldırmak için önerileri nelerdir?”olarak belirlenmiştir. Nitel desende, durum çalışması ile yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 2021 – 2022 yılında kamu okullarında Kocaeli ilinde Gölcük ilçesinde görev yapan 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma için gereken veri yarı yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler her bir katılımcı ile yaklaşık 20 dakika sürmüş ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Ardından görüşmeler yazılı dökümleri çıkarılarak deşifre edilmiştir. Araştırma verileri betimsel ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularında öğretmenlerin sinizmi düşünce, duygu ve davranış boyutunda yaşadıkları, örgütsel sinizmin nedeni olarak güvensizlik, adaletsiz tutumlar, iletişimde kısıtlılık, engelleyici tutumlar, olduğu, örgütsel sinizmin bir sonucu olarak diğer kişilerle iletişimi azalttıkları, örgütsel sinizmin ortadan kaldırımasın da örgütte fikir birliğinin sağlanması, liyakatli ve lider yöneticilerin göreve gelmesi olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Okul yönetimi, Sınıf öğretmeni, Örgütsel sinizm, Öğretmen sorunları 


Keywords: