BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuba GÜNDÜZ, Sibel AYDOĞAN
SINIF İÇİ DEĞERLENDİRMELERDE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDE YAZIMINA İLİŞKİN KONTROL LİSTESİ
 
Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan başarı testlerinin geliştirilmesinde açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru-yanlış gibi madde türlerinden yararlanılabilmektedir. Temel eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin neredeyse her kademesinde çoktan seçmeli madde türünün yer aldığı başarı testlerinin kullanımı oldukça yaygındır. Alanyazında, çoktan seçmeli maddelerden oluşan başarı testlerinin, hem kısa sürede hem de fazla sayıda bilgi ve beceri ölçülebilmesi, puanlanma kolaylığı ve objektifliği gibi üstün yönlere sahip olduğu belirtilmiştir (Gronlund & Linn; 1990; Haladyna, 1997). Dahası Özçelik (1998) çoktan seçmeli maddelerden oluşan başarı testlerini üstün birer ölçme aracı olarak tanımlamıştır. Ancak çoktan seçmeli madde yazımı kolay bir süreç değildir. Çoktan seçmeli maddelerden oluşan bir başarı testinden geçerli ve güvenilir ölçümlerin sağlanması için kaliteli madde geliştirilmesi bir gerekliliktir. Bu çalışmanın amacı özellikle sınıf içi değerlendirmeler için başarı testi geliştirmede öğretmenlere/öğretim elemanlarına çoktan seçmeli madde yazımına ilişkin ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun olacak şekilde yol gösterebilecek bir kontrol listesinin oluşturulmasıdır. Oluşturulacak kontrol listesi ile soru yazarlarına madde kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek yaygın hataları tanıması ve bunlardan kaçınmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Çalışma kapsamında kontrol listesinin hazırlanmasında çok sayıda yut içi ve yurt dışında kullanılan madde yazım kılavuzları ve ilgili amaç için geliştirilmiş farklı kontrol listelerinden yararlanılacaktır. Hazırlanan bu kontrol listesinin ise öğretmenlere/öğretim elemanlarına madde yazımında kılavuzluk etmek için amacına uygun ve kullanılışlı bir materyal olarak fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: çoktan seçmeli madde yazımı, kontrol listesi, sınıf içi değerlendirme, başarı testi 


Keywords: